รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  ผู้ช่วยทันตแพทย์
 • จำนวน :
  2 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้
 • สังกัด :
  คณะทันตแพทยศาสตร์
 • ปฏิบัติงาน :
  งานบริการคลินิก โรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร
 • เปิดรับสมัคร :
  13 มิถุนายน 2565
 • ปิดรับสมัคร :
  1 กรกฎาคม 2565
 • ประกาศรายชื่อ :
  5 กรกฎาคม 2565
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ประกาศนียบัตรฯ
 • ประสบการณ์ :
  -
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1. คุณวุฒิประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ (หลักสูตร 1 ปี)  หรือ ประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ขั้นสูง (หลักสูตร 2 ปี)

  2. หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือมีใบสำเนาแสดงวิทยฐานะว่าสำเร็จการฝึกทหาร รด. ชั้งนปีที่ 3 (ใบ สด.8)

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ไม่ใช้ผลการทดสอบ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  โดยย่อ

  1. งานช่วยข้างเก้าอี้

  2. ดูแล ทำความสะอาดยูนิตทันตกรรม และเครื่องมือทางทันตกรรม

  3. งานบริการส่วนหน้า เช่น การรับผู้ป่วย นัดหมาย เลื่อนนัด ให้คำแนะนำ แก่ผู้ป่วย เป็นต้น

  4. ออกหน่วยทันตกรรมพระราชทาน

  5. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  อัตราเงินเดือน                     

  - หลักสูตร 1 ปี : 9,400 บาท เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว 1,500 บาท

  - หลักสูตร 2 ปี : 10,840 บาท เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว 1,445  บาท

  สวัสดิการและสิทธิประโยชน์       

  - การรักษาพยาบาล (สิทธิกองทุนประกันสังคม)

  - รักษาพยาบาลทางทันตกรรมแก่บุคลากรและครอบครัว (10,000 บาท)                                               

  - ตรวจสุขภาพประจำปี    

   - ประกันสุขภาพกลุ่ม       

   *ความก้าวหน้าในสายงาน         มีโอกาสได้รับการพิจารณาเปลี่ยนประเภทการจ้างเป็นพนักงาน
                                                  มหาวิทยาลัยคณะทันตแพทยศาสตร์

 • หมายเหตุ :
  ทั้งนี้เอกสารและหลักฐานที่นำมายื่นพร้อมใบสมัคร จะต้องเรียบร้อยและชัดเจน หากพบว่าสำเนาเอกสารและหลักฐานที่ส่งมาไม่เรียบร้อย ไม่ชัดเจน จะถือว่าผู้สมัครไม่มีสิทธิสอบ
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-200-7572 หรือ 7541
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :