รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ((รับเฉพาะผู้ชาย))
 • จำนวน :
  2 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
 • ปฏิบัติงาน :
  สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ อ.บางพลี สมุทรปราการ
 • เปิดรับสมัคร :
  1 มิถุนายน 2565
 • ปิดรับสมัคร :
  30 กรกฎาคม 2565
 • ประกาศรายชื่อ :
  10 สิงหาคม 2565
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
 • ประสบการณ์ :
  ไม่ต้องมีประสบการณ์
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  • อายุเพศชาย ไม่เกิน 35 ปี 
  • คุณวุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ทุกสาขาวิชา 
  • มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft office ได้
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ไม่ใช้ผลการทดสอบ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  งานเวชภัณฑ์ทางการแพทย์

  1ให้บริการจำหน่ายเวชภัณฑ์ฯกับผู้รับบริการ และหน่วยงานต่างๆ ตามรอบจัดส่ง 

  2.2 ตรวจสอบจัดเก็บเวชภัณฑ์ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยตามพื้นที่รับผิดชอบ

  2.3 เบิกเวชภัณฑ์จากหน่วยคลังเพื่อเติม Stock ห้องจำหน่ายเวชภัณฑ์ฯ

  2.4 ประสานงานระหว่างหน่วยงาน ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับเวชภัณฑ์ฯให้กับผู้รับบริการและหน่วยงาน

  2.5 จัดการเวชภัณฑ์ฯประเภทฝากขาย ในหน่วยห้องจำหน่ายเวชภัณฑ์ฯ

  2.6 ตรวจสอบและเติมเวชภัณฑ์รถ Emergency จากหน่วยงาน ลงบันทึกประจำรถได้ถูกต้องครบถ้วนตามเวลาที่กำหนด

  3.1 ดูแลความสะอาดพื้นที่ภายในห้องบริการเวชภัณฑ์ทางการแพทย์

  รับผิดชอบเอกสารประจำห้องจำหน่ายเวชภัณฑ์ฯ

  3.2 นับเวชภัณฑ์ฯแบบวนรอบตามแผน (Cycle count)

  3.3 จัดทำรายงานเวชภัณฑ์ฯไม่เคลื่อนไหวในห้องจำหน่ายเวชภัณฑ์ฯ

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

   

  • การสอบคัดเลือก

                          - สอบข้อเขียน

                          - สอบสัมภาษณ์

                          - สอบการปฏิบัติ 3 วัน

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :
  • เงินเดือน คุณวุฒิ ปวส. 15,400 บาท  

  สิทธิประโยชน์และสวัสดิการ

  • ค่ารักษาพยาบาล (ตนเองและครอบครัว) และ สวัสดิการยืดหยุ่น (Flexible Benefit)
  • ประกันสังคม (รพ.รามาธิบดี) 
  • ตรวจสุขภาพประจำปี
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล
  • สินเชื่อที่อยู่อาศัย อัตราดอกเบี้ยพิเศษกับสถาบันการเงิน
  • ค่าเล่าเรียนบุตร / ทุนการศึกษาบุตร
  • โอกาสเรียนรู้และพัฒนา / ศึกษาต่อ
  • วันหยุดพักผ่อนประจำปี 10 วัน / ปี (สะสมได้)
  • ศูนย์กีฬารามาธิบดีสำหรับบุคลากร
  • รถบริการรับส่งสถานีรถไฟฟ้า
  • เงินโบนัสประจำปี (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ)
 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  028395030
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :