รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (หัวหน้างานบริหารสินทรัพย์)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
 • ปฏิบัติงาน :
  งานบริหารสินทรัพย์ ฝ่ายบริหารสินทรัพย์ อาคารสถานที่ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ จ.สมุทรปราการ
 • เปิดรับสมัคร :
  15 มิถุนายน 2565
 • ปิดรับสมัคร :
  31 กรกฎาคม 2565 ( ขยายเวลารับสมัครครั้งที่ 1 )
 • ประกาศรายชื่อ :
  15 สิงหาคม 2565
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ :
  มีประสบการณ์ด้านการวิเคราะห์การลงทุน หรืองานบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ ไม่น้อยกว่า 5 ปี
 • อายุไม่เกิน :
  ไม่จำกัดอายุ
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ การเงิน นวัตกรรมการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ การบริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ การจัดการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และทรัพยากร การวิเคราะห์การเงินการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ การจัดการอสังหาริมทรัพย์ การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เคหพัฒนศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ตามที่ ก.พ. รับรอง
  • มีประสบการณ์ด้านการวิเคราะห์การลงทุน หรืองานบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ ไม่น้อยกว่า 5 ปี
  • มีความสามารถในการบริหารจัดการ การจัดระบบงาน และการบังคับบัญชา
  • มีความสามารถในการวางแผนงานทั้งในเชิงกลยุทธ์และแผนการดำเนินงานของหน่วยงานที่สามารถตอบสนองนโยบายการบริหารงานของคณะฯ
  • มีความสามารถในการสรุปประเด็นการประชุมและเขียนรายงานการประชุมได้
  • มีความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือการบริหารจัดการองค์กรสมัยใหม่  
  • มีทักษะการวางแผน การทำงานเป็นทีม การสอนงาน การมอบหมายงาน การติดตามประเมินผลงานการเรียนรู้งานและรับมือต่อความเปลี่ยนแปลง
  • มีความเป็นผู้นำ คุณธรรม จริยธรรม มีทักษะการประสานงานกับบุคคล / หน่วยงานต่าง ๆ ได้ดี
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  • วิเคราะห์ วางแผน กำกับดูแล บริหารจัดการงานด้านการจัดหาประโยชน์จากพื้นที่ภายในสถาบันฯ อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
  • วิเคราะห์ วางแผน กำกับดูแล บริหารจัดการงานด้านการลงทุน
  • วางแผน กำกับดูแล ทบทวนแผนงานด้านชุมชนสัมพันธ์
  • ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :
  • คณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกฯ พิจารณาคัดกรองผู้สมัครที่มีความเหมาะสมกับตำแหน่ง
  • การสัมภาษณ์
 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  อัตราเงินเดือน

  • เงินเดือนเจรจาต่อรอง

  สิทธิประโยชน์สวัสดิการ

  • ค่ารักษาพยาบาล (ตนเองและครอบครัว) และ สวัสดิการยืดหยุ่น (Flexible Benefit)
  • ประกันสังคม (รพ.รามาธิบดี)
  • ตรวจสุขภาพประจำปี
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล
  • สินเชื่อที่อยู่อาศัย อัตราดอกเบี้ยพิเศษกับสถาบันการเงิน
  • ค่าเล่าเรียนบุตร / ทุนการศึกษาบุตร
  • โอกาสเรียนรู้และพัฒนา / ศึกษาต่อ
  • วันหยุดพักผ่อนประจำปี 10 วัน / ปี (สะสมได้)
  • ศูนย์กีฬารามาธิบดีสำหรับบุคลากร
  • รถบริการรับส่งสถานีรถไฟฟ้า
  • เงินโบนัสประจำปี (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ)
 • หมายเหตุ :
  waritsara.sai@mahidol.ac.th
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-2012585 ต่อ 153
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :