รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  พยาบาล
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
 • ปฏิบัติงาน :
  สาขาวิชาโรคทางเดินอาหาร ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
 • เปิดรับสมัคร :
  16 มิถุนายน 2565
 • ปิดรับสมัคร :
  31 สิงหาคม 2565
 • ประกาศรายชื่อ :
  9 สิงหาคม 2565
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  • อายุ ไม่เกิน 35 ปี (เพศชาย ต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว)   
  • คุณวุฒิ ปริญญาตรี ทางการพยาบาล และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาล           
  • มีประสบการณ์ทำงานด้านการรักษาพยาบาล 1 ปีขึ้นไป                  
  • มีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่กำหนด และเป็นผลการสอบที่มีระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่สมัคร  สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft office และอุปกรณ์สำนักงานต่างๆ ได้ดี 
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
  ผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี โดยนับจากวันที่สอบถึงวันที่ปิดรับสมัครงาน
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  1. ดูแลผู้ป่วยโรคทางเดินอาหารทั้งแผนกผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอกแบบองค์รวม                                                                   

  2. ดูแลผู้ป่วยในโครงการ Pediatric Liver Transplant Center                                                                                     

  3. ช่วยแพทย์ส่องกล้องทางเดินอาหารและประสานงานกับผู้ป่วยที่เข้ารับการส่องกล้อง                                                       

  4. ดูแลและให้คำปรึกษาแก่ผู้ป่วยที่ใส่สายให้อาหารทางหน้าท้อง                                                                        

  5. ประสานงานกับผู้ป่วยกรณีที่มีการปรับเปลี่ยนยา วันนัด หรือต้องการให้การรักษาเพิ่มเติม                                                

  6. บันทึกสถิติหัตถการต่างๆ เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการปฏิบัติงาน                                                                                

  7. Round ward ร่วมกับทีมแพทย์โรคทางเดินอาหารสัปดาห์ละ 1 ครั้ง                                                                            

  8. ให้คำแนะนำเบื้องต้นเกี่ยวกับการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคทางเดินอาหาร/ผู้ป่วยปลูกถ่ายตับทั้งในคลินิกและทางโทรศัพท์ 

  9. ติดตามอาการผู้ป่วยที่ได้รับมอบหมายและตามผู้ป่วยที่ไม่มารับการรักษาตามนัด                                                            

  10. ริเริ่มทำวิจัยหรือร่วมทำวิจัยกับทีมแพทย์โรคทางเดินอาหาร  

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :
  • สอบสัมภาษณ์
  • สอบภาปฏิบัติ 3 - 5 วัน
 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  อัตราเงินเดือน :

  • เงินเดือนคุณวุฒิ ปริญญาตรี ขั้นต่ำ 20,090 บาท
  • หากมีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้อง อาจได้รับการพิจารณาเพิ่มเงินเดือนตามหลักเกณฑ์ของคณะฯ
  • เงินค่าวิชาชีพ 2,500 บาท
  • เงินค่าประสบการณ์ 1,000  บาท
  • เงิน พ.ต.ส. 1,000 - 1,500 บาท 

  สิทธิประโยชน์และสวัสดิการ 

  • ค่ารักษาพยาบาล (ตนเองและครอบครัว) และ สวัสดิการยืดหยุ่น (Flexible Benefit)
  • ประกันสังคม (รพ.รามาธิบดี)
  • ตรวจสุขภาพประจำปี
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล
  • สินเชื่อที่อยู่อาศัย อัตราดอกเบี้ยพิเศษกับสถาบันการเงิน 
  • ค่าเล่าเรียนบุตร / ทุนการศึกษาบุตร
  • โอกาสเรียนรู้และพัฒนา / ศึกษาต่อ
  • วันหยุดพักผ่อนประจำปี 10 วัน/ปี (สะสมได้)
  • ศูนย์กีฬารามาธิบดีสำหรับบุคลากร
  • รถบริการรับส่งสถานีรถไฟฟ้า
  • เงินโบนัสประจำปี (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ)
 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  022012585 ต่อ 147
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :