รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิชาการเงินและบัญชี (หน่วยบัญชี งานบัญชี)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
 • ปฏิบัติงาน :
  หน่วยบัญชี งานบัญชี ฝ่ายการคลัง สำนักงานคณบดี
 • เปิดรับสมัคร :
  16 มิถุนายน 2565
 • ปิดรับสมัคร :
  28 มิถุนายน 2565
 • ประกาศรายชื่อ :
  28 มิถุนายน 2565
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  • อายุ ไม่เกิน 35 ปี (เพศชาย ต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว)   
  • คุณวุฒิ ปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง                  
  • มีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่กำหนด และเป็นผลการสอบที่มีระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่สมัคร  สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft office และอุปกรณ์สำนักงานต่างๆ ได้ดี 
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  • บริหารจัดการระบบบัญชีของคณะฯ ให้เป็นไปอย่างเรียบร้อยตามข้อบังคับฯ ของมหาวิทยาลัยฯ และ เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี
  • งานด้านการจัดทำรายงานทางการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานและนโยบายบัญชีและตัวชี้วัดที่กำหนด  
  • ตรวจสอบการบันทึกบัญชีและปรับปรุงรายการบันทึกบัญชีของเจ้าหน้าที่หน่วยบัญชี  

   -รับรู้รายได้สินทรัพย์บริจาคประจำเดือน

   -รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน

   -รายได้รับชดเชยยาและเวชภัณฑ์จาก สปสช. ประจำเดือน

   -รายได้-ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน

   -เงินอุดหนุนวิจัยแยกตามแหล่งเงิน

   -ตั้งค่าใช้จ่ายค้างจ่าย Rama Health Shop

   -ตั้งลูกหนี้ค่าสาธารณูปโภคผู้เช่าพื้นที่คณะฯ

  • ตรวจสอบและเบิกจ่าย การขอเบิกเงินกองทุนผลประโยชน์การประยุกต์และบริการวิชาการคณะฯ 

   และจัดทำรายงานรายรับ-รายจ่าย ประจำเดือน เสนอผู้บริหาร

  • จัดทำบัญชีรายรับ-จ่าย บัญชีสวัสดิการฝ่ายการคลัง
  • งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :
  • สอบสัมภาษณ์
  • สอบภาปฏิบัติ 1 วัน
 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  อัตราเงินเดือน :

  • เงินเดือนคุณวุฒิ ปริญญาตรี ขั้นต่ำ 20,090 บาท
  • หากมีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้อง อาจได้รับการพิจารณาเพิ่มเงินเดือนตามหลักเกณฑ์ของคณะฯ 

  สิทธิประโยชน์และสวัสดิการ 

  • ค่ารักษาพยาบาล (ตนเองและครอบครัว) และ สวัสดิการยืดหยุ่น (Flexible Benefit)
  • ประกันสังคม (รพ.รามาธิบดี)
  • ตรวจสุขภาพประจำปี
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล
  • สินเชื่อที่อยู่อาศัย อัตราดอกเบี้ยพิเศษกับสถาบันการเงิน 
  • ค่าเล่าเรียนบุตร / ทุนการศึกษาบุตร
  • โอกาสเรียนรู้และพัฒนา / ศึกษาต่อ
  • วันหยุดพักผ่อนประจำปี 10 วัน/ปี (สะสมได้)
  • ศูนย์กีฬารามาธิบดีสำหรับบุคลากร
  • รถบริการรับส่งสถานีรถไฟฟ้า
  • เงินโบนัสประจำปี (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ)
 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  022012585 ต่อ 147
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :