รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  หัวหน้างาน (หัวหน้างานบริการวิชาการ)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย
 • สังกัด :
  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
 • ปฏิบัติงาน :
  งานบริการวิชาการ สำนักงานวิจัย วิชาการและนวัตกรรม
 • เปิดรับสมัคร :
  17 มิถุนายน 2565
 • ปิดรับสมัคร :
  12 กรกฎาคม 2565
 • ประกาศรายชื่อ :
  12 กรกฎาคม 2565
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาโท
 • ประสบการณ์ :
  ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 • อายุไม่เกิน :
  55 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท ในสาขาที่เกี่ยวข้อง ตามที่ ก.พ.รับรอง
  • หากมีประสบการณ์ทางด้านการบริหารจัดการ หรือมีประสบการณ์ทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ (กรณีเป็นบุคคลภายนอกต้องมีหนังสือรับรองการทำงาน)
  • มีความสามารถในการบริหารจัดการ การจัดระบบงาน และการบังคับบัญชากำกับดูแลงานที่เกี่ยวข้อง
  • มีความสามารถในการวางแผนงาน ปรับปรุงการดำเนินงานของหน่วยงานที่ตอบสนองนโยบายการบริหารงานของคณะฯ
  • มีทักษะในการสรุปประเด็นการประชุมและเขียนรายงานการประชุมได้ ระดับดีถึงดีมาก
  • มีความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือการบริหารจัดการองค์กรสมัยใหม่ 
  • มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มนุษยสัมพันธ์ดี สามารถประสานงานกับบุคคล/หน่วยงานต่าง ๆ ได้ดีถึงดีมาก
  • สามารถปฏิบัติงานในภาวะวิกฤต เพื่อให้งานสำเร็จตามเป้าหมายได้อย่างดี
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office, Internet และ Intranet อย่างเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  • พัฒนางานและกำกับดูแลงานต่าง ๆ ของงานบริการวิชาการและวัฒนธรรม พร้อมกำกับดูแลการทำงานของบุคลากรและเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานให้มีความถูกต้องเหมาะสม
  • บริหารจัดการด้านบุคลากร การเงิน และการพัสดุ ของงานบริการวิชาการและวัฒนธรรม
  • วางแผน เขียนโครงการเพื่อดำเนินงานบริการวิชาการและวัฒนธรรมของคณะฯ
  • ติดตาม ตรวจสอบ ให้ได้ผลงานตามที่กำหนด และสรุปผลการดำเนินงานประจำปี
  • กลั่นกรองหนังสือเอกสารต่างๆ เพื่อนำเสนอรองคณบดีฝ่ายวิชาการและวัฒนธรรม รวมถึงการจัดทำหนังสือโต้ตอบไปยังสถาบันหรือหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกคณะฯ
  • ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก ภายใต้การกำกับดูแลของรองคณบดีฝ่ายวิชาการและวัฒนธรรม
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :
  • คณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกฯ พิจารณาคัดกรองผู้สมัครที่มีความเหมาะสมกับตำแหน่ง
  • การสอบคัดเลือก

             - ทดสอบความถนัดทางเชาว์ปัญญา (Aptitude Test)

             - ทดสอบบุคลิกภาพ (Personality Test)

             - ทดสอบวิชาปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ Microsoft Word, Microsoft Excel และ

                Microsoft PowerPoint

             - นำเสนอวิสัยทัศน์พร้อมสอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  เงินเดือน 

  คุณวุฒิปริญญาตรี   ขั้นต่ำ  20,090  บาท

  คุณวุฒิปริญญาโท   ขั้นต่ำ  23,440  บาท

  และเงินประจำตำแหน่งบริหาร

  (หากมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง อาจได้รับการพิจารณาเพิ่มเงินเดือนตามหลักเกณฑ์ของคณะฯ)

  สวัสดิการและสิทธิประโยชน์

  • ค่ารักษาพยาบาล (ตนเองและครอบครัว) และ สวัสดิการยืดหยุ่น (Flexible Benefit)
  • ประกันสังคม (รพ.รามาธิบดี)
  • ตรวจสุขภาพประจำปี
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล
  • สินเชื่อที่อยู่อาศัย อัตราดอกเบี้ยพิเศษกับสถาบันการเงิน
  • ค่าเล่าเรียนบุตร / ทุนการศึกษาบุตร
  • โอกาสเรียนรู้และพัฒนา / ศึกษาต่อ
  • วันหยุดพักผ่อนประจำปี 10 วัน / ปี (สะสมได้)
  • ศูนย์กีฬารามาธิบดีสำหรับบุคลากร
  • รถบริการรับส่งสถานีรถไฟฟ้า
  • เงินโบนัสประจำปี (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ)
 • หมายเหตุ :
  ประชาสัมพันธ์รับสมัครเพิ่มเติม (กำหนดขยายการปิดรับสมัครเป็น 12 กรกฎาคม 2565)
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02 201 2585 ต่อ 154
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :