รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิชาการศึกษา
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย
 • สังกัด :
  ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมการวิจัย
 • ปฏิบัติงาน :
  มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
 • เปิดรับสมัคร :
  21 มิถุนายน 2565
 • ปิดรับสมัคร :
  21 กรกฎาคม 2565
 • ประกาศรายชื่อ :
  3 สิงหาคม 2565
 • วันที่นัดหมาย :
  10 สิงหาคม 2565
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาโท
 • ประสบการณ์ :
  ตามเอกสารแนบ
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

       1. ได้รับคุณวุฒิปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (ทุกสาขา)

       2. ไม่จำกัดเพศ และอายุไม่เกิน ๓๕ ปี (หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น)

       3. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

       4. มีความสามารถในบริหารโครงการ การวางแผนการดำเนินงาน ตลอดจนมีความสามารถในการสรุปผล การดำเนินงาน  
           และการจัดทำรายงานการประชุม

       5. มีความกระตือรือร้น และมีความอดทนในการทำงาน

       6. มีความละเอียดรอบคอบ และมีทักษะการติดต่อประสานงานได้ดี

       7. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี 
       8. ต้องมีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ โดยเป็นผลการสอบที่มีระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี
           นับถึงวันยื่นใบสมัคร (แนบผลคะแนน ณ วันที่สมัคร) หากไม่มีผลคะแนนดังกล่าว มหาวิทยาลัยจะไม่พิจารณาใบสมัคร

                                              IELTS (Academic Module)          คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 3 คะแนน       หรือ

                                              TOEFL-IBT (Internet Based)        คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 29 คะแนน     หรือ

                                              TOEFL-ITP                                 คะแนนรวมไม่ตำกว่า 390 คะแนน    หรือ

                                              TOEFL-CBT                                คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 90 คะแนน     หรือ

                                              TOEIC                                       คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 400 คะแนน    หรือ

                                              MU GRAD Test                         คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 36 คะแนน     หรือ

                                              MU - ELT                                  คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 56 คะแนน

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  1.บริหารจัดการโครงการวิจัย / การพิจารณาข้อตกลงการใช้ตัวอย่างชีวภาพ (Material Transfer Agreement) / การ 
      แบ่งปันข้อมูลจากการวิจัย (Data Sharing Agreement) / การรับรองความปลอดภัยทางชีวภาพ(Biosafety) /
      จริยธรรมการวิจัย (Research Integrity

  2. ปฏิบัติงานจัดประชุม อบรม สัมมนา

  3. บริหารจัดการการประชุม ติดตามงาน และรายงานผลการดำเนินงาน

  4. ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือ สนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้การ
    ดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

  5. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

  6. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  1. สอบข้อเขียนความรู้ความสามารถทั่วไป

  2. สอบข้อเขียนความรู้เฉพาะตำแหน่ง

   3. สอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  ปริญญาโท 23,440.- บาท

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-849-6224-5 ในวันและเวลาราชการ
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :