รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิชาการสารสนเทศ (งานเทคโนโลยีสารสนเทศ)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย
 • สังกัด :
  สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้
 • ปฏิบัติงาน :
  งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานผู้อำนวยการ
 • เปิดรับสมัคร :
  10 สิงหาคม 2565
 • ปิดรับสมัคร :
  21 กันยายน 2565 ( ขยายเวลารับสมัครครั้งที่ 1 )
 • ประกาศรายชื่อ :
  28 กันยายน 2565
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ :
  -
 • อายุไม่เกิน :
  40 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  คุณสมบัติทั่วไป

  1. เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 40 ปี (นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร) และหากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์   ทหารแล้ว หรือได้รับการยกเว้น
  2. สำเร็จการศึกษาคุณวุฒิปริญญาตรี/ปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีการศึกษา วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมมัลติมีเดีย คอมพิวเตอร์กราฟิกส์ การผลิตแอนิเมชัน เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่น    ที่เกี่ยวข้อง
  3. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร ผลการสอบต้องมีระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่   ปิดรับสมัคร หากไม่มีผลคะแนนตามวันที่กำหนด จะไม่พิจารณาใบสมัคร โดยต้องผ่านเกณฑ์การทดสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้

            - IELTS (Academic Module)               ไม่ต่ำกว่า 3 คะแนน หรือ

            - TOEFL IBT (Internet Based)            ไม่ต่ำกว่า 29 คะแนน หรือ

            - TOEFL - ITP                                  ไม่ต่ำกว่า 390 คะแนน หรือ

            - TOEFL - CBT                                 ไม่ต่ำกว่า 90 คะแนน หรือ

            - TOEIC                                          ไม่ต่ำกว่า 400 คะแนน หรือ

            - MU GRAD Test                              ไม่ต่ำกว่า 36 คะแนน หรือ

            - MU - ELT                                      ไม่ต่ำกว่า 43 คะแนน        

  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

  1. สามารถใช้โปรแกรมต่อไปนี้ได้เป็นอย่างดี อย่างน้อย 1 โปรแกรม คือ (1) Unity 3D    (2) Blender     (3) Adobe Animate
  2. สามารถใช้โปรแกรมต่อไปนี้ได้เป็นอย่างดี ได้แก่ (1) Adobe Illustrator (2) Adobe After Effects
  3. สามารถออกแบบ Graphic Design ทั้ง 2D และ 3D และตกแต่งภาพได้ดี
  4. สามารถใช้งานอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์กล้องถ่ายภาพ/กล้องถ่ายวิดีโอ
  5. มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ Infographic, Motion graphic, Webinar, Online Training, Learning Management System
  6. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft Office ได้
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. งานการออกแบบและผลิตภาพกราฟิกส์ วีดิทัศน์ แอนิเมชัน เกม และ Interactive Media ทั้งในรูปแบบสองมิติและสามมิติ เพื่อสนับสนุนงานการศึกษา วิจัย บริการวิชาการ และกิจกรรมโครงการของสถาบันฯ
  2. การเขียนบท (storyboard) งานสนับสนุน e-Learning และให้บริการทำสำเนาจัดเก็บสื่อ
  3. งานให้บริการระบบติดต่อสื่อสารทางไกล และการให้บริการอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ รวมถึงการดูแลบำรุงรักษาอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ให้บริการ
  4. งานวางแผนการปฏิบัติงาน การประสานงาน และให้คำปรึกษาด้านการผลิตสื่อ
  5. งานอบรมการผลิตสื่อมัลติมีเดีย เป็นวิทยากร / ผู้ช่วยวิทยากร
  6. การปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :
  1. พิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นจากคณะกรรมการ
  2. สอบปฏิบัติตามที่กำหนดในคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ข้อ 4, 5 และ 6
  3. สอบวัดความรู้ทั่วไป เช่น วัฒนธรรมองค์กรสถาบันฯ และมหาวิทยาลัยมหิดล

        4. สอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :
  1. เงินเดือน ปริญญาตรี ๒๐,๐๙๐ บาท ปริญญาโท ๒๓,๔๔๐ บาท (บวกเพิ่มตามประสบการณ์)
  2. สวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัยตามประกาศ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยมหิดล
  3. สวัสดิการสถาบันฯ
 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-441-9729
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :