รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักบริหารงานวิจัย
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย
 • สังกัด :
  กองบริหารงานวิจัย
 • ปฏิบัติงาน :
  มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
 • เปิดรับสมัคร :
  23 มิถุนายน 2565
 • ปิดรับสมัคร :
  26 กรกฎาคม 2565
 • ประกาศรายชื่อ :
  8 สิงหาคม 2565
 • วันที่นัดหมาย :
  11 สิงหาคม 2565
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาโท
 • ประสบการณ์ :
  ตามเอกสารแนบ
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1. คุณวุฒิปริญญาโท สาขาวิทยาศาสตร์ หรือ วิศวกรรมศาสตร์

       2. สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี นับถึงวันที่สมัคร

       3. มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐาน เช่น โปรแกรม Microsoft Office (Word, Power point, Excel)
          เป็นอย่างดี และอื่น ๆ เช่น E-mail และการสืบค้นข้อมูลใน Internet ได้ในระดับดี

       4. มีความสามารถในการสื่อสาร ติดต่อ ประสานงานเป็นอย่างดี

       5. มีความสามารถในการฟัง/อ่าน เพื่อจับใจความสำคัญ และวิเคราะห์ข้อมูล สามารถจัดทำสรุปรายงานการประชุมได้

       6. มีทัศนคติที่ดีในการทำงาน รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง สามารถทำงานเป็นทีมได้

       7. หากมีความรู้ความสามารถในการเขียนโครงการ วิเคราะห์โครงการ การบริหารจัดการโครงการวิจัย จะได้รับการ
           พิจารณาเป็นพิเศษ

  8. สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและนอกสถานที่ได้
  9. ต้องมีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ โดยเป็นผลการสอบที่มีระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี
      นับถึงวันยื่นใบสมัคร (แนบผลคะแนน ณ วันที่สมัคร) หากไม่มีผลคะแนนดังกล่าว มหาวิทยาลัยจะไม่พิจารณาใบสมัคร

                                              IELTS (Academic Module)      คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 3 คะแนน       หรือ

                                              TOEFL-IBT (Internet Based)        คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 29 คะแนน     หรือ

                                              TOEFL-ITP                                 คะแนนรวมไม่ตำกว่า 390 คะแนน    หรือ

                                              TOEFL-CBT                                คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 90 คะแนน     หรือ

                                              TOEIC                                       คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 400 คะแนน    หรือ

                                               MU GRAD Test                         คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 36 คะแนน     หรือ

                                               MU - ELT                                  คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 56 คะแนน                                     

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  1.   เป็นเลขานุการกิจในการบริหารจัดการโครงการวิจัย

  2.   ประสานงานกับนักวิจัยและผู้ประสานงานส่วนงาน ให้ปฏิบัติตามแนวทางการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินตาม 
       ประกาศของมหาวิทยาลัย

  3.   ติดตาม ตรวจสอบ ควบคุม การเบิกจ่ายเงินของโครงการวิจัย รวมถึงตรวจสอบความถูกต้องของรายงานการเงิน

  4.   ติดตามรายงานความก้าวหน้า รายงานฉบับสมบูรณ์ของโครงการวิจัยที่ได้รับทุน

  5.   ประสานงานความร่วมมือการวิจัยกับแหล่งทุนและมหาวิทยาลัยวิจัยในเครือข่าย

  6.   ปฏิบัติงานหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  พิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นเพื่อสอบวิชาความรู้ทั่วไป สอบวิชาเฉพาะตำแหน่ง และสอบสัมภาษณ์

  ทั้งนี้ การพิจารณาของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  ปริญญาโท 23,440.- บาท

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-849-6242 ในวันและเวลาราชการ
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :