รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  พยาบาล (บริการการพยาบาล(ห้องผ่าตัด))
 • จำนวน :
  5 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
 • ปฏิบัติงาน :
  โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ ฝ่ายการพยาบาล ห้องผ่าตัด (บางพลี)
 • เปิดรับสมัคร :
  24 มิถุนายน 2565
 • ปิดรับสมัคร :
  1 สิงหาคม 2565
 • ประกาศรายชื่อ :
  8 สิงหาคม 2565
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  -
 • อายุไม่เกิน :
  ไม่จำกัดอายุ
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  • สำเร็จการศึกษา คุณวุฒิพยาบาลศาสตรบัณฑิต พยาบาลและผดุงครรภ์
  • ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่คณะกำหนด
  • ได้รับใบประกอบวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์
  • ผ่านการอบรมการปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (ACLS)
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  • ประเมินปัญหาและความต้องการด้านบริการพยาบาลผู้ป่วยในความรับผิดชอบ

  • ให้การพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับมอบหมายตามมาตรฐานการปฏิบัติงานและมาตรฐานวิชาชีพ

  • บันทึกกิจกรรมการพยาบาลและอาการเปลี่ยนแปลงในแบบบันทึกทางการพยาบาล และ/หรือ ระบบสารสนเทศโรงพยาบาล

  • รายงานหัวหน้าเวร / หัวหน้าหอ/หน่วย และ/หรือ แพทย์ เมื่อผู้ป่วยมีอาการผิดปกติ / หรือพบความเสี่ยงเกิดขึ้น

  • ปฏิบัติตามนโยบายคุณภาพความปลอดภัยของผู้รับบริการและผู้ให้บริการของหอผู้ป่วย/หน่วยงานให้สอดคล้องกับนโยบายของงานการพยาบาล /ฝ่ายการฯ และโรงพยาบาล
  • ถ่ายทอดความรู้/เป็นที่ปรึกษาด้านวิชาการแก่บุคลากรภายใน/ผู้มาศึกษาดูงาน
  • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายในหน่วยงาน
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  การสอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :
  • เงินเดือนคุณวุฒิ ปริญญาตรี ขั้นต่ำ 20,090 บาท
  • หากมีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้อง อาจได้รับการพิจารณาเพิ่มเงินเดือนตามหลักเกณฑ์ของคณะฯ
  • เงินค่าวิชาชีพ 2,500 บาท
  • เงินค่าประสบการณ์ 1,000  บาท
  • เงิน พ.ต.ส. 1,000 - 1,500 บาท 

  สิทธิประโยชน์และสวัสดิการ 

  • ค่ารักษาพยาบาล (ตนเองและครอบครัว) และ สวัสดิการยืดหยุ่น (Flexible Benefit)
  • ประกันสังคม (รพ.รามาธิบดี)
  • ตรวจสุขภาพประจำปี
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล
  • สินเชื่อที่อยู่อาศัย อัตราดอกเบี้ยพิเศษกับสถาบันการเงิน 
  • ค่าเล่าเรียนบุตร / ทุนการศึกษาบุตร
  • โอกาสเรียนรู้และพัฒนา / ศึกษาต่อ
  • วันหยุดพักผ่อนประจำปี 10 วัน/ปี (สะสมได้)
  • ศูนย์กีฬารามาธิบดีสำหรับบุคลากร
  • รถบริการรับส่งสถานีรถไฟฟ้า
  • เงินโบนัสประจำปี (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ)
 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-839-5030
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :