รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิชาการสารสนเทศ
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้
 • สังกัด :
  คณะทันตแพทยศาสตร์
 • ปฏิบัติงาน :
  หน่วยจัดการข้อมูล งานข้อมูลและสารสนเทศ สำนักงานยุทธศาสตร์
 • เปิดรับสมัคร :
  27 มิถุนายน 2565
 • ปิดรับสมัคร :
  19 กรกฎาคม 2565
 • ประกาศรายชื่อ :
  21 กรกฎาคม 2565
 • วันที่นัดหมาย :
  1 กันยายน 2565
 • วันที่รายงานตัว :
  26 สิงหาคม 2565
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  หากมีความสามารถในการใช้โปรแกรม Microsoft Office, Power BI, Tableau, SPSS, Advance MS Excel และมีความรู้ที่เกี่ยวข้องกับฐานข้อมูล SQL, การสร้างและพัฒนาระบบฐานข้อมูล (Data Base) หรือ Mobile Application, การบริหารจัดการ Website และความคิดสร้างสรรค์ด้าน Graphic Design จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1. คุณวุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์, วิทยาการคอมพิวเตอร์/สถิติ,เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, การจัดการสารสนเทศ, หรือสาขาอื่นๆ ที่ เกี่ยวข้องทางคอมพิวเตอร์

  2. หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือมีใบสำเนาแสดงวิทยฐานะว่า สำเร็จการฝึกทหาร รด. ชั้นปีที่ ๓ (ใบ สด.๘)

  3. หากมีความสามารถในการใช้โปรแกรม Microsoft Office, Power BI,Tableau, SPSS, Advance MS Excel และมีความรู้ที่เกี่ยวข้องกับฐานข้อมูล SQL, การสร้างและพัฒนาระบบฐานข้อมูล (Data Base) หรือ Mobile Application, การบริหารจัดการ Website และความคิดสร้างสรรค์ด้าน Graphic Design จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
   ไม่ใช้ผลการทดสอบ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  1. รวบรวมข้อมูลทุกพันธกิจของคณะฯ และจัดให้เป็นหมวดหมู่ พร้อมทั้งตรวจสอบข้อมูลให้มีความถูกต้อง สามารถเชื่อถือได้และเป็นข้อมูลที่ทันสมัย และจัดทำเล่มรายงานประจำปี

  2. วิเคราะห์ข้อมูลและนำเสนอข้อมูลในรูปแบบของ Dashboard BI เพื่อช่วยในการตัดสินใจของผู้บริหารและสนับสนุนการดำเนินงานต่างๆ ของคณะฯ                                               

  3. การจัดทำข้อมูลโครงการและกิจกรรมของหน่วยงาน และคณะฯ ที่ได้นำเสนองานคุณภาพทั้งของคณะ และมหาวิทยาลัย

  4. ปฏิบัติงานด้านข้อมูลสารสนเทศ โดยจัดการข้อมูลข่าวสารให้เป็นระบบ และการให้บริการด้านข้อมูลสารสนเทศ

  5. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบคอมพิวเตอร์, สอบข้อเขียน, สอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  อัตราเงินเดือน                             15,000  บาท

  สวัสดิการและสิทธิประโยชน์         

  - การรักษาพยาบาล (สิทธิกองทุนประกันสังคม)

  - รักษาพยาบาลทางทันตกรรมแก่บุคลากรและครอบครัว (10,000 บาท)                                               

  - ตรวจสุขภาพประจำปี     

   - ประกันสุขภาพกลุ่ม       

  *ความก้าวหน้าในสายงาน           มีโอกาสได้รับการพิจารณาเปลี่ยนประเภทการจ้างเป็นพนักงาน มหาวิทยาลัยคณะทันตแพทยศาสตร์

 • หมายเหตุ :
  ทั้งนี้เอกสารและหลักฐานที่นำมายื่นพร้อมใบสมัคร จะต้องเรียบร้อยและชัดเจน หากพบว่าสำเนาเอกสารและหลักฐานที่ส่งมาไม่เรียบร้อย ไม่ชัดเจน จะถือว่าผู้สมัครไม่มีสิทธิสอบ
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-200-7572 หรือ 7541
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ