รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณ)
 • สังกัด :
  สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล
 • ปฏิบัติงาน :
  งานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม สำนักงานผู้อำนวยการ
 • เปิดรับสมัคร :
  1 กรกฎาคม 2565
 • ปิดรับสมัคร :
  31 กรกฎาคม 2565
 • ประกาศรายชื่อ :
  4 สิงหาคม 2565
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  หากมีประสบการณ์ ด้านบันทึกรายงานการประชุม และสามารถสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศอื่นได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

         ๑. ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิเทียบเท่า

         ๒. อายุไม่เกิน ๓๕ ปี จนถึงวันปิดรับสมัคร

         ๓. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft office ได้เป็นอย่างดี

         ๔. มีความรู้ความสามารถในการเขียนหนังสือราชการ สามารถปฏิบัติงานด้านเอกสาร และประสานงานโต้ตอบได้เป็นอย่างดี 

        ๕. หากมีประสบการณ์ ด้านบันทึกรายงานการประชุม และสามารถสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศอื่นได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  ๑. งานเลขานุการผู้บริหาร

      ๑.๑ กำหนดวันนัดหมาย และติดต่อประสานงานด้านต่าง ๆ ให้แก่ผู้บริหาร

      ๑.๒ ตรวจสอบเอกสารก่อนนำเสนอผู้บริหาร

      ๑.๓ จัดเก็บและจัดเตรียมและเอกสาร/หนังสือต่าง ๆ สำหรับผู้บริหาร

      ๑.๔ บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันฯ และคณะกรรมการประจำสถาบันฯ

      ๑.๕ ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

  ๒. งานหน่วยบริหารจัดการนวัตกรรมและบริการวิชาการ

      ๒.๑ ดำเนินงานด้านการเงินและงบประมาณของโครงการรับจ้างวิจัย หรือโครงการบริการวิชาการ

      ๒.๒ ปฏิบัติงานด้านเอกสารในหน่วยฯ อาทิ รับ-ส่งเอกสาร จดบันทึก ออกเลขที่หนังสือ จัดทำหนังสือราชการตามที่ได้รับมอบหมาย และการติดต่องานกับหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

      ๒.๓ เป็นผู้รวบรวม บันทึก และประสานงานด้านการจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับงานด้านประกันคุณภาพ จากการให้บริการต่าง ๆ ในหน่วยฯ

      ๒.๔ ปฏิบัติงานในส่วนเกี่ยวกับการจัดอบรม และให้บริการวิชาการ อาทิ ดำเนินงานเกี่ยวกับการลงทะเบียน รับสมัคร และตอบรับการเข้าร่วมอบรม การจัดเตรียมประกาศนียบัตร การจัดเตรียมป้าย การจัดเตรียมออกแบบการประเมินผลความพึงพอใจและไม่พึงพอในการอบรมฯ รวมทั้งรวบรวม สรุป ผลการประเมินงานในการอบรม 

  ๓. งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

   

   

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  คัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

           ตามคุณวุฒิ : ปริญญาตรี ๒๐,๐๙๐.- บาท

           สวัสดิการ : มีประกันสังคม เงินเลื่อนขั้นประจำปี ค่ารักษาพยาบาล  ๒๐,๐๐๐.- บาท/ปี

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  ติดต่อสอบถาม นางสาวณัฐนรี คล้ำพงษ์ ๐๒ ๔๔๑ ๑๐๑๔ E-mail nutnaree.clo@mahidol.ac.th
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ