รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์และแนะแนวการศึกษา
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  ลูกจ้างโครงการเงินรายได้
 • สังกัด :
  กองวิเทศสัมพันธ์
 • ปฏิบัติงาน :
  มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
 • เปิดรับสมัคร :
  4 กรกฎาคม 2565
 • ปิดรับสมัคร :
  1 สิงหาคม 2565
 • ประกาศรายชื่อ :
  8 สิงหาคม 2565
 • วันที่นัดหมาย :
  11 สิงหาคม 2565
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  ตามเอกสารแนบ
 • อายุไม่เกิน :
  40 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  1. เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 40 ปี
  2. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
  3. มีทักษะและความสามารถ ฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาไทยและอังกฤษ ระดับดีมาก
  4. มีประสบการณ์การทำงานด้านการศึกษา การตลาด ประสานและแนะแนวการับนักเรียนเพื่อศึกษาต่อต่างประเทศ
  5. มีความสามารถด้านคอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐาน Microsoft Office โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Excel/PowerPoint และ Social Network ได้เป็นอย่างดี
  6. มีความสามารถในการศึกษาและสืบค้นข้อมูล วิเคราะห์สถานการณ์ แก้ปัญหา และสรุปข้อเสนอแนะ
  7. มีทักษะความเป็นผู้นำวิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาได้ดี
  8. มีความสามารถในการติดต่อสื่อสารและการเจรจาต่อรอง
  9. สามารถบริหารจัดการงานด้วยตนเอง และมีความรับผิดชอบและทุ่มเทในการทำงาน
  10. ผู้ที่มีความรู้ภาษาจีนกลาง หรือจีนกวางตุ้ง จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
  11. มีความกระตือรือร้น มีทัศนคติและมนุษย์สัมพันธ์ดี
  12. สามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้
  13. มีพาหนะเป็นของตนเอง
  14. สามารถเดินทางต่างจังหวัดและต่างประเทศได้
  15. สามารถทำงานภายใต้ความกดดัน และทำงานหลาย ๆ อย่างพร้อมกัน
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ไม่ใช้ผลการทดสอบ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. วางแผนและกำหนดยุทธศาสตร์เพื่อส่งเสริมประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ณ PolyU ในประเทศไทย
  2. ดำเนินการด้านการตลาดเพื่อให้ได้นักเรียนสมัครเข้าศึกษาต่อ ณ PolyU จำนวนไม่น้อยกว่า 80 คนต่อปี
  3. ประสานและสื่อสารความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ระดับบริหาร อาจารย์หรือครูแนะแนวในโรงเรียน/สถาบันการศึกษา
  4. สื่อสาร/ให้คำแนะแนวการเข้าศึกษาต่อ ณ PolyU ทั้งในระดับสถาบันการศึกษา/โรงเรียน/สถาบันการศึกษา
  5. วิเคราะห์ข้อมูลการด้านตลาดการศึกษาในประเทศไทย รวมทั้งทำวิจัยการตลาดเกี่ยวกับการรับนักศึกษา
  6. เข้าร่วมงานนิทรรศการแนะแนวการศึกษาในประเทศและกิจกรรมส่งเสริมการตลาดอื่น ๆ
  7. วางแผนและให้ข้อมูลรวมถึงจัดกิจกรรมให้ข้อมูลแก่นักเรียนเพื่อการเตรียมตัวไปศึกษาต่อ ณ PolyU
  8. ตอบข้อซักถามเกี่ยวกับการศึกษาต่อ ณ PolyU แก่ นักเรียน ผู้ปกครอง ครู อาจารย์
  9. เข้าร่วมการอบรมและการรายงานผลการดำเนินงาน ณ PolyU
  10. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย.

  ระยะเวลาการจ้าง : 2 ปี (1 กันยายน 2565 – 31 สิงหาคม 2567)

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  ค่าตอบแทนเดือนละ 21,560 บาท

 • หมายเหตุ :
  ขอสงวนสิทธิ์ในการลงนามในสัญญาจ้างหากไม่ได้รับอนุมัติงบประมาณจากโครงการความร่วมมือกับ Hongkong Polytechnic University
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-849-6236 ในวันและเวลาราชการ
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :