รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  ผู้ช่วยวิจัย
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
 • ปฏิบัติงาน :
  งานบัณฑิตศึกษาและวิจัย ฝ่ายบริหารโรงเรียนพยาบาลรามิบดี โรงเรียนพยาบาลรามิบดี
 • เปิดรับสมัคร :
  4 กรกฎาคม 2565
 • ปิดรับสมัคร :
  19 กรกฎาคม 2565
 • ประกาศรายชื่อ :
  15 สิงหาคม 2565
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาโท
 • ประสบการณ์ :
  ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 • อายุไม่เกิน :
  40 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
  • เพศ หญิง/ชาย อายุ 18-40 ปี (เพศชาย ต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว) 
  • มีทักษะภาษาอังกฤษในระดับดีมาก  สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  การพัฒนาระบบสารสนเทศของงานวิจัย

  • เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ข่าวสารด้านการวิจัย แหล่งทุนวิจัย ผลงานด้านการวิจัย การตีพิมพ์ผลงานวิจัย
  • Signage แสดงความยินดีอาจารย์
  • ประชาสัมพันธ์โครงการต่าง ๆ ของหน่วยงาน
  • อัพเดท Website ของหน่วยงาน

   

  ด้านคุณภาพและความเสี่ยง

  • คู่มือ QP
  • แผนจัดการความเสี่ยง
  • รายงานการประเมินตนยเอง เพื่อรับรองสถาบันสภาพยาบาล (SAR)
  • สรุปและจัดทำรายงานผลการทำวิจัยของอาจารย์ (ทุนอุดหนุนอาจารย์พยาบาลฯ)
  • รวบรวมตัวชี้วัดสำคัญที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย
  • จัดเตรียมข้อมูลตัวชี้วัดด้านวิจัย
  • รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ

   

  การส่งเสริมการวิจัยของอาจารย์

  • จัดทำโครงการที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับมอบหมายและสนับสนุนอาจารย์ในการทำกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย
  • อำนวยความสะดวก ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนอาจารย์พยาบาลในการเขียนโครงการ การขอเอกสารจริยธรรมการวิจัยในคน
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

   

  • คณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกฯ พิจารณาคัดกรองผู้สมัครที่มีความเหมาะสมกับตำแหน่ง
  • การสอบคัดเลือก

                             - สอบสัมภาษณ์

                             - สอบการปฏิบัติ 3 วัน

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ

  เงินเดือน 

  คุณวุฒิ ปริญญาโท  23,440  บาท

   

  สวัสดิการและสิทธิประโยชน์

  • ค่ารักษาพยาบาล (ตนเองและครอบครัว) และ สวัสดิการยืดหยุ่น (Flexible Benefit)
  • ประกันสังคม (รพ.รามาธิบดี)
  • ตรวจสุขภาพประจำปี
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล
  • สินเชื่อที่อยู่อาศัย อัตราดอกเบี้ยพิเศษกับสถาบันการเงิน
  • ค่าเล่าเรียนบุตร / ทุนการศึกษาบุตร
  • โอกาสเรียนรู้และพัฒนา / ศึกษาต่อ
  • วันหยุดพักผ่อนประจำปี 10 วัน / ปี (สะสมได้)
  • ศูนย์กีฬารามาธิบดีสำหรับบุคลากร
  • รถบริการรับส่งสถานีรถไฟฟ้า
  • เงินโบนัสประจำปี (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ)
 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02 201 2585 ต่อ 154
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :