รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักเทคนิคการแพทย์
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  คณะเทคนิคการแพทย์
 • ปฏิบัติงาน :
  ศูนย์เทคนิคการแพทย์และรังสีเทคนิคนานาชาติ
 • เปิดรับสมัคร :
  1 กรกฎาคม 2565
 • ปิดรับสมัคร :
  29 กรกฎาคม 2565 ( ขยายเวลารับสมัครครั้งที่ 1 )
 • ประกาศรายชื่อ :
  12 กรกฎาคม 2565
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  0-1
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  - เพศชาย/หญิง (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น)

  - อายุไม่เกิน ๓๕ ปี

  - เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเทคนิคการแพทย์  

  - มีใบประกอบวิชาชีพ สาขาเทคนิคการแพทย์

  - ผ่านการประเมินความสามารถในการรายงานผลและการตรวจสอบผลการวิเคราะห์

  - มีทักษะในการสื่อสาร รับฟัง และชี้แจงผู้อื่นได้อย่างเหมาะสม

  - มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์ได้อย่างเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ

  - สามารถทำงานนอกเวลาได้

  - สามารถทำงานได้ในสภาวะที่มีแรงกดดันสูง ทำงานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่นได้

  - มีความคิดสร้างสรรค์ กล้าแสดงความคิดเห็น

  - หากมีประสบการณ์ห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  - ให้คำแนะนำวิธีเพื่อทำการเก็บสิ่งส่งตรวจแก่ผู้มารับบริการ ในกรณีที่ต้องเก็บด้วยตนเอง

  - ทำการเจาะเลือดและเก็บสิ่งส่งตรวจของผู้มารับบริการงานเทคนิคการแพทย์

  - ทำการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการงานเทคนิคการแพทย์ ตามที่ได้รับมอบหมาย

  - ทำหน้าที่บำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจวิเคราะห์

  - ทำการควบคุมคุณภาพภายใน (IQC) และภายนอก (EQC) และเปรียบเทียบผลระหว่างห้องปฏิบัติการ (ILC) ตามวิธีปฏิบัติที่กำหนดไว้

  - ทำการรายงานผลและตรวจสอบผลตรวจวิเคราะห์ที่รับผิดชอบ

  - บันทึกและเก็บรักษาข้อมูลการตรวจวิเคราะห์ให้ครบถ้วน

  - จัดทำเอกสารคู่มือที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย

  - ให้คำแนะนำและประสานงานผู้ใช้บริการเกี่ยวกับงานตรวจวิเคราะห์ที่รับผิดชอบ

  - ดูแลความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่ปฏิบัติงานตรวจวิเคราะห์

  - ฝึกอบรมและประเมินผลนักศึกษาฝึกงานและบุคลากรทางการแพทย์

  - ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  ปริญญาตรี เดือนละ 20,090 บาท

  กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
  การตรวจสุขภาพประจำปี
  เงินเพิ่มเติมใบประกอบวิชาชีพ
  ค่าทำงานล่วงเวลา
  ประกันสังคม
  สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล
  สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลบุคลากรและครอบครัว และสวัสดิการยืดหยุ่น (Flexible Benefit)
  สิทธิการลากิจ ลาป่วย ลาพักผ่อนประจำปี 10 วัน/ปี (สะสมได้) การลาอื่นๆ ตามที่คณะฯกำหนด
  สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยอัตราดอกเบี้ยพิเศษ
  เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
  เงินชดเชย

 • หมายเหตุ :
  กรุณาแนบเอกสารให้ครบถ้วน หากไม่ครบถ้วนจะไม่ได้รับการพิจารณา
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-441-4371 ต่อ 2824
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :