รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิทยาศาสตร์
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณ)
 • สังกัด :
  คณะเภสัชศาสตร์
 • ปฏิบัติงาน :
  ศูนย์วิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์ (ฝ่ายสมุนไพร) เขตพญาไท
 • เปิดรับสมัคร :
  5 กรกฎาคม 2565
 • ปิดรับสมัคร :
  19 กรกฎาคม 2565
 • ประกาศรายชื่อ :
  25 กรกฎาคม 2565
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาโท
 • ประสบการณ์ :
  -
 • อายุไม่เกิน :
  55 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1. อายุระหว่าง 25 - 55 ปี
  2. เพศชาย/ หญิง (ถ้าเป็นเพศชายต้องพ้นราชการทหารแล้ว)
  3. คุณวุฒิปริญญาโท  สาขาเคมี หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  4. หากมีประสบการณ์การทำงานจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  5. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint)
  6. มีความรู้ ความเข้าใจ ความชำนาญ และประสบการณ์ในการใช้เครื่องมือวิเคราะห์ โดยเฉพาะเครื่องมือในศูนย์วิเคราะห์ฯ 
  เช่น HPLC, UV spectrophotometer, microplate reader, GC-MS, TLC-densitometer มีความเข้าใจในวิธีวิเคราะห์และ
  การทดสอบทางเคมีกายภาพตามเภสัชตำรับ มีความสามารถในการทำเอกสารคุณภาพ ISO/IEC 170:2017 มีความสนใจ
  ในการพัฒนาตนเองในด้านความรู้ ความชำนาญ และให้ความร่วมมือในการพัฒนาศูนย์วิเคราะห์ฯ และงานของคณะฯ
  7. มีความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษระดับพอใช้ และมีผลคะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนด 
  ทั้งนี้ โปรดแนบผลคะแนน ณ วันที่สมัคร หากไม่มีผลคะแนนดังกล่าวจะไม่พิจารณาใบสมัคร (ผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร)
   

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  1. วิเคราะห์ตัวอย่างของศูนย์วิเคราะห์ฯ ทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ ด้วยเทคนิคทางสเปคโตรโฟโตเมตรีและโครมาโทกราฟฟีโดยใช้เครื่องมือภายในศูนย์วิเคราะห์ฯ
  เช่น HPLC, UV spectrophotometer, microplate reader, GC-MS, TLC-densitometer รวมถึงวิเคราะห์และการทดสอบทางเคมีกายภาพตามเภสัชตำรับ
  2. จัดทำใบรายงานผลการทดสอบ
  3. เตรียมพร้อมด้านวิธีวิเคราะห์และเอกสารระบบคุณภาพ ISO/IEC 17025:2017
  4. ติดต่อและประชาสัมพันธ์กับผู้ขอรับบริการ
  5. ถ่ายทอดความรู้ ความชำนาญ และเทคนิคการวิเคราะห์ให้กับนักวิทยาศาสตร์ภายในศูนย์วิเคราะห์ฯ
  6. ปฏิบัติงานธุรการและงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบข้อเขียน/ สอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  23,440 บาท


  สวัสดิการ : ประกันสังคม  เงินรางวัลประจำปี  กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ  ค่ารักษาพยาบาล 20,000 บาท/ปี  เงินเลื่อนขั้นประจำปี ตรวจสุขภาพประจำปี

 • หมายเหตุ :
  ทั้งนี้สำเนาเอกสารเเละหลักฐานที่เเนบมาพร้อมการสมัคร จะต้องเรียบร้อยเเละชัดเจน หากพบว่าสำเนาเเละหลักฐานที่เเนบมาไม่เรียบร้อย ชัดเจน จะถือว่าผู้สมัครไม่มีสิทธิสอบ
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-3547503, 096-8123739
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :