รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  ผู้ช่วยวิจัย
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
 • ปฏิบัติงาน :
  หน่วยจุลชีววิทยา งานห้องปฏิบัติการวิจัย สำนักงานวิจัย วิชาการและนวัตกรรม
 • เปิดรับสมัคร :
  8 กรกฎาคม 2565
 • ปิดรับสมัคร :
  8 สิงหาคม 2565
 • ประกาศรายชื่อ :
  26 สิงหาคม 2565
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาโท
 • ประสบการณ์ :
  ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 • อายุไม่เกิน :
  45 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท   คุณวุฒิวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต
  • เพศ หญิง/ชาย อายุ 18-45 ปี (เพศชาย ต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว) 
  • มีทักษะภาษาอังกฤษในระดับดี  สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  งานวิจัย

  • ดำเนินการวิจัยโดยสนับสนุนหรือร่วมทีมวิจัยกับนักวิจัยระดับสูง หรือเป็นหัวหน้าโครงการวิจัยของตนเอง
  • ค้นคว้าเอกสารทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับโครงการวิจัยด้านจุลชีววิทยา
  • ร่วมประชุมวางแผนการวิจัย
  • เตรียมการศึกษาทดลองด้วยการจัดหาจัดเตรียม/กำกับดูแลการจัดหาจัดเตรียม วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ เอกสารในการบันทึกข้อมูลวิจัย
  • วิเคราะห์ ทดลอง/กำกับดูแลการวิเคราะห์ทดลองที่วางแผนไว้ รวมถึงปรับปรุง พัฒนา ให้ได้ผลงานที่มีคุณภาพ ตลอดจนเก็บบันทึกข้อมูลจากการวิจัย ด้วยวิธีการทางสถิติ และแปลผลเพื่อรายงานผลการวิจัย
  • จัดทำรายงานผลการวิจัยแก่ผู้วิจัยหลัก

   

  งานบริการวิชาการ  

  • ให้คำปรึกษา แนะนำ ถ่ายทอดความรู้ทางการวิจัยทางด้านการวิจัยจุลชีววิทยาแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา  หรือนักศึกษาที่มาปฏิบัติงานภายในหน่วยวิจัย
  • พัฒนาข้อมูลจัดทำเอกสารทางวิชาการเพื่อเผยแพร่

   

  งานบริหาร

  • ช่วยจัดการห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาให้มีการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการดูแลเครื่องมือวิทยาศาสตร์ต่าง ๆ ในห้องปฏิบัติการให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตามที่ได้รับมอบหมาย

   

  งานที่ได้รับมอบหมาย

  • เข้าร่วมประชุมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • เป็นกรรมการ/อนุกรรมการในคณะทำงานต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
  • ปฏิบัติงานในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมตามที่ได้รับมอบหมาย
  • ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

   

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :
  • คณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกฯ พิจารณาคัดกรองผู้สมัครที่มีความเหมาะสมกับตำแหน่ง
  • การสอบคัดเลือก

                               - สอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  เงินเดือน 

  คุณวุฒิ ปริญญาโท  23,440  บาท

   

  สวัสดิการและสิทธิประโยชน์

  • ค่ารักษาพยาบาล (ตนเองและครอบครัว) และ สวัสดิการยืดหยุ่น (Flexible Benefit)
  • ประกันสังคม (รพ.รามาธิบดี)
  • ตรวจสุขภาพประจำปี
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล
  • สินเชื่อที่อยู่อาศัย อัตราดอกเบี้ยพิเศษกับสถาบันการเงิน
  • ค่าเล่าเรียนบุตร / ทุนการศึกษาบุตร
  • โอกาสเรียนรู้และพัฒนา / ศึกษาต่อ
  • วันหยุดพักผ่อนประจำปี 10 วัน / ปี (สะสมได้)
  • ศูนย์กีฬารามาธิบดีสำหรับบุคลากร
  • รถบริการรับส่งสถานีรถไฟฟ้า
  • เงินโบนัสประจำปี (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ)
 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02 201 2585 ต่อ 154
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :