รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิชาการศึกษา
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้
 • สังกัด :
  คณะเภสัชศาสตร์
 • ปฏิบัติงาน :
  งานกิจการนักศึกษา (เขตพญาไท)
 • เปิดรับสมัคร :
  11 กรกฎาคม 2565
 • ปิดรับสมัคร :
  26 กรกฎาคม 2565
 • ประกาศรายชื่อ :
  3 สิงหาคม 2565
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  -
 • อายุไม่เกิน :
  30 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1. อายุไม่เกิน 30 ปี
  2. เพศ ชาย/ หญิง (ถ้าเป็นเพศชายต้องพ้นราชการทหารแล้ว)
  3. คุณวุฒิปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ สถิติ ศิลปศาสตร์ มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ นิเทศศาสตร์ การจัดการ บริหารธุรกิจหรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  4. ถ้ามีประสบการณ์การทำงานจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  5. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel, Powerpoint), Social Media
  6. มีความรู้ความสามารถในงานด้านกิจการนักศึกษา อย่างเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่
  7. มีความรู้ความเข้าใจในกฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่น ๆ ในการปฏิบัติหน้าที่
  8. มีความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษระดับพอใช้
  9. มีความรู้เความเข้าใจในวิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนงานด้านต่าง ๆ ของหน่วยงานที่สังกัด 
  10. มีความรู้ความสามารถในการจัดการข้อมูล การจัดทำแผนงาน วิเคราะห์ ควบคุม ตรวจสอบ ให้คำปรึกษาแนะนำ เสนอแนะวิธีการ แก้ไข ปรับปรุงและสรุปผลการทำงาน
  11. ทำงาน ประสานงานกับหน่วยงานอื่น ๆ ได้เป็นอย่างดี

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ไม่ใช้ผลการทดสอบ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  ปฏิบัติงานด้านกิจการนักศึกษา โดยปฏิบัติหน้าที่ดังนี้ ทำหน้าที่ดูแลการจัดทำกิจกรรมของนักศึกษา สโมสรนักศึกษา งานวินัยและพัฒนานักศึกษา 
  งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา งานจัดการข้อมูลนักศึกษาปัจจุบันและศิษย์เก่า ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามทึ่ได้รับมอบหมาย

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบข้อเขียน/ สอบสัมภาษณ์
   

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  ๑๕,ooo บาท
  สวัสดิการ :    ประกันสังคม เงินช่วยเหลือพิเศษคณะเภสัชศาสตร์ เงินค่าตอบแทนพิเศษจากการประเมินผลการปฏิบัติงาน เงินรางวัลประจำปี ตรวจสุขภาพประจำปี
   

 • หมายเหตุ :
  ทั้งนี้สำเนาเอกสารเเละหลักฐานที่เเนบมาพร้อมการสมัคร จะต้องเรียบร้อยเเละชัดเจน หากพบว่าสำเนาเเละหลักฐานที่เเนบมาไม่เรียบร้อย ชัดเจน จะถือว่าผู้สมัครไม่มีสิทธิสอบ
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-3547503, 096-8123739
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :