รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย
 • สังกัด :
  กองกิจการนักศึกษา
 • ปฏิบัติงาน :
  มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
 • เปิดรับสมัคร :
  11 กรกฎาคม 2565
 • ปิดรับสมัคร :
  31 กรกฎาคม 2565
 • ประกาศรายชื่อ :
  9 สิงหาคม 2565
 • วันที่นัดหมาย :
  17 สิงหาคม 2565
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  ตามเอกสารแนบ
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  1. เพศหญิง จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขาวิชา อายุไม่เกิน 35 ปี
  2. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้ดี
  3. สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ หรืออยู่เวรในเวลากลางคืนได้
  4. รักในงานบริการ (Service Mind) มีมนุษยสัมพันธ์ดี และมีบุคลิกภาพที่ดี
  5. มีความรู้ความสามารถทางด้านเอกสารทางราชการ หรือมีประสบการณ์ทำงานโรงแรม หรือที่พักอาศัยจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  6. เป็นผู้มีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงไม่เป็นโรคติดต่อ ไม่สูบบุหรี่ และติดยาเสพติดให้โทษ
  7. พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษได้ในระดับดี และต้องมีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ โดยเป็นผลการสอบที่มีระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร (แนบผลคะแนน ณ วันที่สมัคร) หากไม่มีผลคะแนนดังกล่าว มหาวิทยาลัยจะไม่พิจารณาใบสมัคร
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

   1. ปฏิบัติงานอาจารย์ประจำบ้าน

       1.1 ให้บริการนักศึกษาที่พักอาศัยในหอพักนักศึกษา

        1.2 ให้บริการด้านสุขภาพพื้นฐานของนักศึกษาที่พักอาศัยในหอพักนักศึกษา

        1.3 ดูแลความพร้อมด้านการบริการอาคารสถานที่ของหอพักนักศึกษา

  2. ปฏิบัติงานด้านสารบรรณ

       2.1 จัดทำ และรวบรวมข้อมูลของนักศึกษาที่พักอาศัยในหอพักนักศึกษา

       2.2 จัดทำเอกสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุครุภัณฑ์ ของหอพักนักศึกษา

  3. ปฏิบัติงานด้านการพัฒนานักศึกษา

       3.1 จัดกิจกรรมและส่งเสริมการพัฒนานักศึกษาในหอพักนักศึกษา

       3.2 สนับสนุนกิจกรรมพัฒนานักศึกษาของมหาวิทยาลัย

  4. ปฏิบัติงานอื่น ๆตามที่ได้รับมอบหมาย

  ด้านการวางแผน

            วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงาน หรือโครงการเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด

  ด้านการประสานงาน         

            ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงาน หรือหน่วยงานเพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์
  ตามที่กำหนด

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  โดยการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  ปริญญาตรี 20,090.- บาท

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-849-4508 วันและเวลาราชการ
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :