รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (งานระบบนิเวศผู้ประกอบการ)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้
 • สังกัด :
  สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
 • ปฏิบัติงาน :
  มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
 • เปิดรับสมัคร :
  18 กรกฎาคม 2565
 • ปิดรับสมัคร :
  22 กรกฎาคม 2565
 • ประกาศรายชื่อ :
  26 กรกฎาคม 2565
 • วันที่นัดหมาย :
  4 สิงหาคม 2565
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  -
 • อายุไม่เกิน :
  40 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป  สาขาบริหารธุรกิจ บริหารจัดการ เศรษฐศาสตร์ วิทยาศาสตร์หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  2. อายุไม่เกิน 40 ปี
  3. มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับการดำเนินงาน เช่น Microsoft Office Photoshop เป็นต้น
  4. มีทักษะการสื่อสาร มีความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตนเอง มีจิตบริการ  มีทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน มีความทุ่มเทในการปฏิบัติงาน และบริหารงานในหน้าที่ความรับผิดชอบได้เป็นอย่างดี
  5. มีความสามารถในเชิงวิเคราะห์ การนำเสนอ สรุปประเด็น และการจัดทำเอกสาร
  6. มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถทำงานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ไม่ใช้ผลการทดสอบ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. ประสานงานกับผู้เชี่ยวชาญภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริม Entrepreneurship ต่าง ๆ ให้กับนักศึกษา บุคลากร นักวิจัย ภายในมหาวิทยาลัย
  2. ดำเนินการ ประสานงานจัดกิจกรรม workshop ต่าง ๆ เพื่อสร้างทักษะการเป็นผู้ประกอบการให้กับอาจารย์ นักวิจัย นักศึกษาของมหาวิทยาลัย รวมถึงกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิดระบบนิเวศนวัตกรรมในมหาวิทยาลัย
  3. ดำเนินการเขียนโครงการจัดประชุม โครงการจัดอบรม และโครงการอื่น ๆ ของสถาบัน เพื่อขออนุมัติการจัดอบรม อนุมัติค่าใช้จ่ายต่อผู้บริหารสถาบันฯ
  4. ประสานงานจัดประชุม จัดอบรม ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก เพื่อให้การประชุม อบรม สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์
  5. ติดตามผลการดำเนินงานและประเมินผลการดำเนินงานของกิจกรรมต่าง ๆ
  6. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  1. พิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นจากคณะกรรมการ

  2. สอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  ตามคุณวุฒิปริญญาตรีเริ่มต้นที่อัตราเงินเดือน 19,500 บาท

  ขึ้นอยู่กับความรู้ และประสบการณ์ตรงที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  028496077 (คุณธราทิพย์)
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :