รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  อาจารย์ (ตามเอกสารการประกาศรับสมัคร)
 • จำนวน :
  3 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย
 • สังกัด :
  สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน
 • ปฏิบัติงาน :
  สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน
 • เปิดรับสมัคร :
  18 กรกฎาคม 2565
 • ปิดรับสมัคร :
  19 สิงหาคม 2565
 • ประกาศรายชื่อ :
  23 สิงหาคม 2565
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาเอก
 • ประสบการณ์ :
  ตามเอกสารการประกาศรับสมัครไฟล์แนบ
 • อายุไม่เกิน :
  45 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  1. เพศ ชาย/หญิง  (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น)
  2. อายุไม่เกิน  ๔๕  ปี
  3. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกด้านสาธารณสุขในสาขา Epidemiology, Biostatistics, Public Health, Health System หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  4. มีผลงานทางวิชาการ/ งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติภายหลังสำเร็จการศึกษา โดยเป็น First Author หรือ Corresponding Author อย่างน้อย ๑ รายการภายใน ๒ ปี หรือ ๒ รายการภายใน ๔ ปี หรือ ๓ รายการภายใน ๕ ปี โดย ๑ เรื่องต้องเป็นผลงานวิจัย (ที่ไม่ใช่ส่วนใดส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ / ปริญญานิพนธ์)
  5. สามารถจัดการเรียนการสอนผ่านระบบ E-learning ได้
  6. สามารถใช้โปรแกรมที่เกี่ยวข้อง อาทิเช่น Microsoft Office, SPSS และ EndNote เป็นต้น
  7. ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๑ หมวด ๑ บททั่วไป
  8. มีผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษที่มีระยะเวลาไม่เกิน ๒ ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร หากไม่มีผลคะแนนภาษาอังกฤษยื่นในวันสมัครจะไม่พิจารณาในการรับสมัครโดยต้องผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด อย่างใดอย่างหนึ่งตามที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด
  9. มีประสบการณ์ในการสอน การวิจัย การบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา หรือความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  6
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  79
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  550
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  213
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  80
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเรียนการสอน การศึกษา ในรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา จัดการอบรมบริการวิชาการ และวิจัยในเรื่องที่เกี่ยวข้อง
  2. เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาและควบคุมวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก
  3. ให้คำปรึกษาและข้อแนะนำแก่นักศึกษา เรื่องวิชาการ และความก้าวหน้าในสายอาชีพ
  4. บริหารหลักสูตร การพัฒนาคุณภาพให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ ของสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน และ มหาวิทยาลัยมหิดล
  5. ปฏิบัติหน้าที่การวิจัยค้นคว้าในสาขาวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง และจัดหาทุนอุดหนุนวิจัย
  6. ปฏิบัติหน้าที่การให้บริการวิชาการแก่สังคม และชุมชน
  7. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  ๑. พิจารณาคุณสมบัติจากใบสมัครและเอกสารประกอบและตามความเห็นของคณะกรรมการฯ

       หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม                          

  ๒. สอบสัมภาษณ

  ๓. สอบสอน 

  (คณะกรรมการฯ อาจเปลี่ยนแปลงวิธีการคัดเลือกได้ตามความเหมาะสม)

                                       

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

        ตามประกาศอัตราเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยมหิดล

 • หมายเหตุ :
  โปรดอ่านประกาศแนบไฟล์ประกอบการสมัคร
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  024419040-3 ต่อ 47 หรือ E-mail ; yanaporn.tha@mahidol.ac.th
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :