รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
 • ปฏิบัติงาน :
  หน่วยวิเคราะห์ต้นทุน ฝ่ายการคลัง สำนักงานคณบดี
 • เปิดรับสมัคร :
  21 กรกฎาคม 2565
 • ปิดรับสมัคร :
  21 สิงหาคม 2565
 • ประกาศรายชื่อ :
  29 สิงหาคม 2565
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ :
  หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  • เพศ ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี (เพศชาย ต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว)
  • คุณวุฒิ ปริญญาตรีหรือปริญญาโท สาขาการบัญชี การเงิน บริหารธุรกิจ  เศรษฐศาสตร์                    หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์
  • มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft office ได้ดี
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  • จัดทำรายงานผลการวิเคราะห์ต้นทุนและอัตราค่าธรรมเนียมแพทย์/
   ค่าตอบแทนบุคลากร เพื่อนำเสนอคณะอนุกรรมการวิเคราะห์ต้นทุน
   และกำหนดอัตราค่าบริการสุขภาพ 
  • จัดทำประกาศการบริการทางด้านการแพทย์ต่าง ๆ ของคณะฯ
  • การวิเคราะห์ความคุ้มค่าทางการเงินของโครงการที่มีครุภัณฑ์มูลค่าสูงตั้งแต่ 2 ล้านบาทขึ้นไป
  • จัดทำข้อมูลรหัสบริการและเทียบเคียงรหัสเบิกของ 3 กองทุน (Map Claim)
  • จัดทำรายงานงบการเงินพันธกิจ (MU)
  • จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงาน แยกตามพันธกิจ อาคาร หน่วยบริการ
  • บริหารจัดการระบบงานควบคุมต้นทุนและค่าใช้จ่าย (CO - Controlling) 
  • จัดประชุมคณะทำงานที่เกี่ยวข้องในกระบวนการวิเคราะห์
   และกรรมการกำหนดอัตราค่าบริการสุขภาพ
  • จัดเตรียมและจัดทำเอกสารในการจัดอบรมและให้ความรู้เรื่องการวิเคราะห์ต้นทุนให้กับบุคลากรทั้งภายในและภายนอกคณะฯ  
  • งานมอบหมายพิเศษอื่น ได้แก่ การปฏิบัติหน้าที่กรรมการต่าง ๆ เช่น คณะอนุกรรมการวิเคราะห์ต้นทุนและกำหนดอัตราค่าบริการสุขภาพ, คณะทำงานระบบคิดค่าผ่าตัด Group Itemizetion ฯลฯ
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :
  • สอบสัมภาษณ์
  • สอบภาคปฏิบัติ  1-2  วัน
 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :
  • เงินเดือน คุณวุฒิ ป.โท ขั้นต่ำ 23,440 บาท  
  • เงินเดือน คุณวุฒิ ป.ตรี ขั้นต่ำ 20,090 บาท
  • หากมีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้อง อาจได้รับการพิจารณาเพิ่มเงินเดือนตามหลักเกณฑ์ของคณะฯ

  สิทธิประโยชน์และสวัสดิการ

  • ค่ารักษาพยาบาล (ตนเองและครอบครัว) และ สวัสดิการยืดหยุ่น (Flexible Benefit)
  • ประกันสังคม (รพ.รามาธิบดี) 
  • ตรวจสุขภาพประจำปี
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล
  • สินเชื่อที่อยู่อาศัย อัตราดอกเบี้ยพิเศษกับสถาบันการเงิน
  • ค่าเล่าเรียนบุตร / ทุนการศึกษาบุตร
  • โอกาสเรียนรู้และพัฒนา / ศึกษาต่อ
  • วันหยุดพักผ่อนประจำปี 10 วัน / ปี (สะสมได้)
  • ศูนย์กีฬารามาธิบดีสำหรับบุคลากร
  • รถบริการรับส่งสถานีรถไฟฟ้า
  • เงินโบนัสประจำปี (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ)
 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  022012585 ต่อ 147
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :