รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  ผู้ปฏิบัติงานรังสีเทคนิค (รับเฉพาะผู้ชาย)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
 • ปฏิบัติงาน :
  สาขาวิชาเวชศาสตร์นิวเคลียร์ ภาควิชารังสีวิทยา
 • เปิดรับสมัคร :
  21 กรกฎาคม 2565
 • ปิดรับสมัคร :
  21 สิงหาคม 2565
 • ประกาศรายชื่อ :
  29 สิงหาคม 2565
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
 • ประสบการณ์ :
  หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  • เพศ ชาย อายุไม่เกิน 35 ปี (เพศชาย ต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว)  
  • คุณวุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ - ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ทุกสาขาวิชา 
  • มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft office ได้ดี 
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ไม่ใช้ผลการทดสอบ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  • ช่วยนักรังสีการแพทย์แนะนำการเตรียมการตรวจ และตัวอย่างคร่าวๆและนำผู้ป่วยเข้าห้องสแกนได้ อย่างถูกต้อง
  • ช่วยนักรังสีการแพทยฺ์ในการวางแผนและบริหารจัดการผู้ป่วยเพื่อเข้าตรวจสแกนในแต่ละเครื่องให้ได้ตามเวลาที่กำหนด ถูกต้อง และเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงาน
  • ช่วยนักรังสีการแพทย์เปลี่ยน Collimator ของเครื่องสแกนผู้ป่วย ให้ถูกต้องและเหมาะสมตามประเภทการตรวจ และระดับพลังงานของสารกัมมันตรังสีที่ใช้
  • เคลื่อนย้ายผู้ป่วยจากรถนอน (Stretcher) และรถนั่ง (Wheel chair) โดยใช้อุปกรณ์เคลื่อนย้ายผู้ป่วยได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม มายังเครื่องตรวจสแกน
  • จัดทำ radio marker ที่ทำจากสารเภสัชรังสี สำหรับการตรวจ TBS I-131, Gallium scan, MBG scan, Lymphoscintigraphy, Thyroid scan ให้มีความแรงรังสีพอเหมาะ 
  • ตรวจสอบสิ่งที่จำเป็นต้องใช้ในการตรวจชนิดต่างๆ
  • เตรียมการตรวจและนำผู้ป่วยเข้าห้องสแกนได้อย่างถูกต้องตาม Protocal
  • ลงบันทึกเวลาเข้า-ออก เครื่องสแกนของผู้ป่วยลงในสมุดทะเบียนของเครื่องสแกน  
  • แจ้งและให้ข้อมูลผู้ป่วยเกี่ยวกับวัน เวลา และวิธีการรับผลการตรวจสแกน
  • ตรวจสอบจำนวนฟิล์มและ CD ที่ปริ้นให้กับผู้ป่วยพร้อมทั้งบันทึกการรับผลตรวจ กรณีที่เป็นผู้ป่วยจากโรงพยาบาลอื่น
  • ตรวจสอบและบันทึกแฟ้มเวชระเบียนของผู้ป่วยที่ถูกส่งเข้ามานห้องสแกน  
  • คัดแยก case ที่ทำการตรวจในแต่ละวันด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ก่อนส่งให้อาจารย์แพทย์อ่านผล 
  • แยกใบ Request ตามประเภทการตรวจ จัดใส่ในแฟ้ม พร้อมส่งแพทย์เพื่อทำการสั่งสาร เภสัชรังสี ให้กับผู้ป่วยในแต่ละการตรวจ
  • เตรียมใบ Request และตรวจเช็คเวชระเบียนของผู้ป่วยล่วงหน้าก่อน การตรวจ 1 วัน
  • ตรวจสอบปริมาณกระดาษพิมพ์ผล ฟิล์ม หมึกพิมพ์ ที่ใช้ในการถ่ายภาพผู้ป่วย และวัสดุอุปกรณ์ สำนักงานให้เพียงพอต่อการใช้งานที่มีอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะต้องมีการวางแผนและประสานงานกับธุรการเพื่อ ดำเนินการสั่งซื้อ  
  • ตรวจสอบปริมาณผ้า และประสานงานกับหน่วยงานผ้า เพื่อให้มีผ้าเพียงพอต่อการใช้งานในแต่ละวัน  
  • ดูและและซ่อมบำรุงอุปกรณ์ support ผู้ป่วยที่ใช้ในการตรวจสแกน  
  • เปลี่ยนผ้าปูเตียง ปลอกหมอน ผ้าห่ม และผ้ารองศีรษะ ของห้อง SPECT ห้อง PET-CT และห้อง BMD ทุกวันให้เรียบร้อยให้พร้อมต่อการใช้งาน  
  • งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :
  •   สอบสัมภาษณ์
  •   สอบภาคปฏิบัติ  3  วัน
 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :
  • เงินเดือน คุณวุฒิ ปวส. 15,400 บาท  

  สิทธิประโยชน์และสวัสดิการ

  • ค่ารักษาพยาบาล (ตนเองและครอบครัว) และ สวัสดิการยืดหยุ่น (Flexible Benefit)
  • ประกันสังคม (รพ.รามาธิบดี) 
  • ตรวจสุขภาพประจำปี
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล
  • สินเชื่อที่อยู่อาศัย อัตราดอกเบี้ยพิเศษกับสถาบันการเงิน
  • ค่าเล่าเรียนบุตร / ทุนการศึกษาบุตร
  • โอกาสเรียนรู้และพัฒนา / ศึกษาต่อ
  • วันหยุดพักผ่อนประจำปี 10 วัน / ปี (สะสมได้)
  • ศูนย์กีฬารามาธิบดีสำหรับบุคลากร
  • รถบริการรับส่งสถานีรถไฟฟ้า
  • เงินโบนัสประจำปี (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ)
 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  022012585 ต่อ 147
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :