รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิชาการเงินและบัญชี
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้
 • สังกัด :
  คณะทันตแพทยศาสตร์
 • ปฏิบัติงาน :
  หน่วยบริหารจัดการการวิจัย งานส่งเสริมและพัฒนาการวิจัย สำนักงานการวิจัย
 • เปิดรับสมัคร :
  22 กรกฎาคม 2565
 • ปิดรับสมัคร :
  18 สิงหาคม 2565
 • ประกาศรายชื่อ :
  22 สิงหาคม 2565
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  หากมีประสบการณ์การทำงานด้านบัญชี ไม่น้อยกว่า 1 ปี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1. คุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขาการบัญชี),  บัญชีบัณฑิต หรือสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

  2. เพศหญิง  อายุไม่เกิน 35 ปี (นับจนถึงวันที่ปิดรับสมัคร)

  3. หากมีประสบการณ์การทำงานด้านบัญชี ไม่น้อยกว่า 1 ปี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ไม่ใช้ผลการทดสอบ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  1. รับผิดชอบการบริหารเงินทุนวิจัย การบริหารจัดการบัญชีโครงการวิจัยที่ได้รับอนุมัติทุนอุดหนุนการวิจัย และการเบิกจ่ายบัญชีโครงการวิจัย

  2. ตรวจสอบแผนการใช้จ่ายเงินในโครงการวิจัย ประสานงาน ติดตามและตรวจสอบการเบิกจ่าย เพื่อจัดทำเอกสารยืมเงินทดรองจ่าย รวมถึงจัดทำ
      เอกสารการจัดซื้อ จัดจ้าง

  3. ให้คำปรึกษาและอำนวยความสะดวกให้กับคณาจารย์และนักวิจัย เกี่ยวกับทุนโครงการวิจัยทั้งภายในและภายนอก

  4. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบคอมพิวเตอร์, สอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  อัตราเงินเดือน                       15,000 บาท

  สวัสดิการและสิทธิประโยชน์     

  - การรักษาพยาบาล (สิทธิกองทุนประกันสังคม)

   - รักษาพยาบาลทางทันตกรรมแก่บุคลากรและครอบครัว (10,000 บาท)                                          

  - ตรวจสุขภาพประจำปี  

  - ประกันสุขภาพกลุ่ม     

   *ความก้าวหน้าในสายงาน       

  มีโอกาสได้รับการพิจารณาเปลี่ยนประเภทการจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะทันตแพทยศาสตร์

 • หมายเหตุ :
  ทั้งนี้เอกสารและหลักฐานที่นำมายื่นพร้อมใบสมัคร จะต้องเรียบร้อยและชัดเจน หากพบว่าสำเนาเอกสารและหลักฐานที่ส่งมาไม่เรียบร้อย ไม่ชัดเจน จะถือว่าผู้สมัครไม่มีสิทธิสอบ
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-200-7572 หรือ 7541
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :