รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิชาการศึกษา (การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณ)
 • สังกัด :
  บัณฑิตวิทยาลัย
 • ปฏิบัติงาน :
  มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
 • เปิดรับสมัคร :
  25 กรกฎาคม 2565
 • ปิดรับสมัคร :
  10 สิงหาคม 2565
 • ประกาศรายชื่อ :
  30 สิงหาคม 2565
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ :
  -
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

  1. คุณวุฒิปริญญาตรี หรือปริญญาโท ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
  2. อายุไม่เกิน ๓๕ ปี (นับถึงวันรับสมัคร)
  3. มีผลคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การกำหนดเกณฑ์ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๐  ข้อ ๓.๑ เกณฑ์ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษจะต้องได้คะแนนรวมไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ (ตำแหน่งประเภทสายสนับสนุน)
  4. มีความรู้ความสามารถในงานด้านการศึกษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
  5. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
  6. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาและคอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
  7. มีความสามารถในการจัดการข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและปรับปรุงการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ
  8. มีความเข้าใจในวิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนงานด้านต่างๆ ของหน่วยงานที่สังกัด

   คุณสมบัติทั่วไป

      ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑

   

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. ตรวจสอบการลงทะเบียนและการชำระเงินของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
  2. สำรวจตารางสอนของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
  3. การขอผ่อนผันการชำระค่าลงทะเบียน การขอยกเว้นค่าปรับการลงทะเบียนล่าช้า การขอคืนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
  4. การตรวจสอบสถานภาพนักศึกษา ลาพัก ลาออก พ้นสภาพ คืนสภาพ และการขยายเวลาศึกษาต่อ
  5. การย้ายหลักสูตร เปลี่ยนแผนการศึกษา เปลี่ยนประเภทหลักสูตร เปลี่ยนระดับการศึกษา การขอใช้รายวิชา การโอน/การเทียบโอนหน่วยกิต และการเทียบเคียงผลการเรียนรู้
  6. การตรวจสอบและติดตามผลการศึกษา
  7. การดำเนินการรับบุคคลทั่วไปเข้าศึกษารายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา และโครงการพิเศษต่างๆ
  8. จัดประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย (ฝ่ายเลขานุการที่ประชุม)
  9. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบข้อเขียน และ/หรือ สอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  อัตราเงินเดือน        คุณวุฒิปริญญาตรี  อัตราเงินเดือน  ๒๐,๐๙๐ บาท

                                 คุณวุฒิปริญญาโท  อัตราเงินเดือน  ๒๓,๔๔๐ บาท                                   

  แหล่งเงิน                 เงินงบประมาณ

 • หมายเหตุ :
  เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 กำหนดการต่างๆ อาจมีการปรับเปลี่ยนตามความมเหมาะสม
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  grad_edtech@mahidol.ac.th, LINE Official ID : @023taguh
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :