รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิทยาศาสตร์
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย
 • สังกัด :
  คณะวิทยาศาสตร์
 • ปฏิบัติงาน :
  ภาควิชาชีวเคมี
 • เปิดรับสมัคร :
  25 กรกฎาคม 2565
 • ปิดรับสมัคร :
  1 สิงหาคม 2565
 • ประกาศรายชื่อ :
  15 สิงหาคม 2565
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ :
  โปรดอ่านเอกสารสมัครงาน
 • อายุไม่เกิน :
  ไม่จำกัดอายุ
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  1. ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท สาขาวิทยาศาสตร์ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
  2. มีความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารได้ในระดับดี
  3. มีประสบการณ์ในการใช้งาน ดูแลอุปกรณ์และเครื่องมือวิทยาศาสตร์
  4. มีความกระตือรือร้น มีความคิดสร้างสรรค์เชิงบวก มีทัศนคติต่อการปฏิบัติงานที่ดี สามารถติดต่อประสานงานหรือทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี และตรงต่อเวลา
  5. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ PC สำหรับโปรแกรมพื้นฐานเช่น Microsoft Office และ Internet ได้เป็นอย่างดี หากมีความรู้เรื่องฐานข้อมูล เช่น ใช้ Microsoft Access ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. ดูแล และประสานงานซ่อมบำรุงรักษาเครื่องมือวิทยาศาสตร์ทั่วไป
  2. ดูแลตรวจเช็คอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบไฟฟ้าในอาคารเบื้องต้น
  3. ดูแลจัดทำระบบ และติดตามครุภัณฑ์ในภาควิชา
  4. ดูแล ควบคุม และจัดการการใช้งานอุปกรณ์การเรียนการสอนและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในเบื้องต้น
  5. ดูแลจัดทำระบบ และตรวจสอบการเบิกจ่ายพัสดุของภาควิชา
  6. ประสานงานติดตามหน่วยงานภายในและบริษัทภายนอกองค์กร
  7. ดูแลความเรียบร้อยทางกายภาพของภาควิชา
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  คุณวุฒิปริญญาตรี 20,090.- บาท / คุณวุฒิปริญญาโท 23,440.- บาท

  สวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

  สวัสดิการคณะวิทยาศาสตร์

  ประกันสังคม

 • หมายเหตุ :
  โปรดตรวจสอบเอกสารของท่านให้เรียบร้อย หากเอกสารไม่ครบถ้วน คณะกรรมการอาจพิจารณาให้ท่านไม่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  0 2201 5026, 0 22201 5013, 0 2201 5601
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :