รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิทยาศาสตร์
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย
 • สังกัด :
  คณะวิทยาศาสตร์
 • ปฏิบัติงาน :
  ภาควิชาชีวเคมี
 • เปิดรับสมัคร :
  25 กรกฎาคม 2565
 • ปิดรับสมัคร :
  11 สิงหาคม 2565
 • ประกาศรายชื่อ :
  25 สิงหาคม 2565
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ :
  โปรดอ่านเอกสารประกอบ
 • อายุไม่เกิน :
  ไม่จำกัดอายุ
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  1. ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท สาขาชีวเคมี ชีววิทยาโมเลกุล วิทยาศาสตร์ชีวภาพ หรือ สาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  2. มีประสบการณ์ในการทำงานให้ห้องปฏิบัติการ หรืองานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์
  3. มีประสบการณ์ในการใช้งาน ดูแล อุปกรณ์และเครื่องมือวิทยาศาสตร์
  4. มีความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารได้ในระดับดี
  5. มีความกระตือรือร้น มีความคิดสร้างสรรค์เชิงบวก มีทัศนคติต่อการปฏิบัติงานที่ดี สามารถติดต่อประสานงานหรือทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดีและตรงต่อเวลา
  6. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ PC สำหรับโปรแกรมพื้นฐาน เช่น Microsoft Office และ Internet ได้เป็นอย่างดี หากมีความรู้เรื่องฐานข้อมูล เช่น ใช้ Microsoft Access ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. ทำงานวิจัย
  2. ดูแล และประสานงานรายวิชาบรรยายและรายวิชาปฏิบัติการ
  3. ดูแลความเรียบร้อยเครื่องมือวิทยาศาสตร์
  4. ดูแล และประสานงานการใช้งานอุปกรณ์การเรียนการสอนและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
  5. ดูแล ประสานงานด้านความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ
  6. ดูแล และประสานงานกิจกรรมทางด้านวิชาการและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมในภาควิชา
  7. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  คุณวุฒิปริญญาตรี 20,090.- บาท / คุณวุฒิปริญญาโท 23,440.- บาท

  สวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

  สวัสดิการคณะวิทยาศาสตร์

  ประกันสังคม

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  0 2201 5026, 0 22201 5013, 0 2201 5601
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :