รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  อาจารย์
 • จำนวน :
  2 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณ)
 • สังกัด :
  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
 • ปฏิบัติงาน :
  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
 • เปิดรับสมัคร :
  1 พฤศจิกายน 2560
 • ปิดรับสมัคร :
  30 พฤศจิกายน 2560
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาเอก
 • ประสบการณ์ :
  ถ้ามีประสบการณ์การสอนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1.   คุณวุฒิปริญญาเอก   Geology,  Human Geography,  Environmental Engineering, Tourism Management, Environmental and Natural Resources Management,      Water Resources Management,  Air and Noise Pollution,  Environmental  Law,  Environmental Health and safety,  Atmospheric  Science  

  2. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ  ที่เป็นไปตามเกณฑ์ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษข้อใดข้อหนึ่ง  ในการรับบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหิดล ดังนี้

  TOEFL (ITP)

   

  TOEFL (IBT)

   

  TOEFL (CBT)

   

  IELTS

   

  MU GRAD   Test

  ๕๕๐

  ๗๙

  ๒๑๓

  ๘๐

  3. มีทักษะการจัดการเรียนการสอน  ทักษะการวิจัย  ทักษะการให้คำแนะนำปรึกษาและทักษะการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

   

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  6
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  79
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  550
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  213
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  80
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  1. งานสอน

  2. งานวิจัย

  3. งานบริการวิชาการแก่สังคม

  4. งานทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม

  5. งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบสัมภาษณ์ นำเสนอผลงาน หรือสอบสอน

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  คุณวุฒิปริญญาเอก  31,500 บาท ต่อเดือน

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-4415000 ต่อ 1118,1119
 • เอกสารประกอบ :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :