รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิชาการเงินและบัญชี (งานบริหารงบประมาณ )
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย
 • สังกัด :
  กองคลัง
 • ปฏิบัติงาน :
  มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
 • เปิดรับสมัคร :
  25 กรกฎาคม 2565
 • ปิดรับสมัคร :
  30 ตุลาคม 2565 ( ขยายเวลารับสมัครครั้งที่ 2 )
 • ประกาศรายชื่อ :
  8 พฤศจิกายน 2565
 • วันที่นัดหมาย :
  11 พฤศจิกายน 2565
 • วันที่รายงานตัว :
  11 พฤศจิกายน 2565
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ :
  ตามเอกสารแนบ
 • อายุไม่เกิน :
  40 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  1. ได้รับคุณวุฒิระดับปริญญาตรี  หรือปริญญาโท สาขาวิชาการบัญชี บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ หรือสาขาวิชาอื่นที่มีการศึกษาวิชาทางบัญชีไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
  2. อายุไม่เกิน 40 ปี
  3. มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี โดยเฉพาะโปรแกรม Microsoft Office หากมีประสบการณ์ในการใช้งานระบบ SAP หรือ ERP จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  4. ต้องมีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ โดยเป็นผลการสอบที่มีระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร (แนบผลคะแนน ณ วันที่สมัคร)
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
  ผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี โดยนับจากวันที่สอบถึงวันที่ปิดรับสมัครงาน
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  1.  ปฏิบัติงานด้านบริหารและควบคุมงบประมาณของส่วนงาน และหน่วยงานในสำนักงานอธิการบดี

  2.  โอนจัดสรร/โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณของมหาวิทยาลัย และส่วนงาน

  3.  เบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภคของมหาวิทยาลัย/ส่วนงาน

  4.  จัดทำรายงานการใช้จ่ายงบประมาณของมหาวิทยาลัย/ส่วนงาน

  5.  การขอทำความตกลงกับหน่วยงานภายนอก

  6.  รับ-ส่ง เอกสาร

  7.  ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  โดยการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  ปริญญาตรี 20090.- บาท , ปริญญาโท 23,440.- บาท

 • หมายเหตุ :
  ไม่มีผู้ได้รับการคัดเลือก
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-849-6185 ในวันและเวลาราชการ
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :