รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิทยาศาสตร์
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  โครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพ
 • ปฏิบัติงาน :
  มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
 • เปิดรับสมัคร :
  26 กรกฎาคม 2565
 • ปิดรับสมัคร :
  31 สิงหาคม 2565
 • ประกาศรายชื่อ :
  7 กันยายน 2565
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาโท
 • ประสบการณ์ :
  ตามเอกสารแนบ
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  ๑.      อายุไม่เกิน ๓๕ ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร

  ๒.      ได้รับคุณวุฒิปริญญาโท ด้านวิทยาศาสตร์สาขา อณูชีววิทยา (Molecular Biology) เทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology) วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ (Bioprocess Engineering) สาขาชีวเคมี (Biochemistry) หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

  ๓.      หากมีประสบการณ์การทำงานในด้านต่าง ๆต่อไปนี้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

  -          กระบวนการสร้างและพัฒนาโคลน mammalian cell ที่มีการแสดงออกของโปรตีน งานตรวจสอบคุณสมบัติของ clone การจัดทำและตรวจสอบคุณลักษณะระบบธนาคารเซลล์

  -     กระบวนการชีวภาพต้นน้ำ (upstream process) ด้านการเลี้ยง mammalian cell ในระดับห้องปฏิบัติการ
  และ/หรือในระดับ bioreactor รวมทั้งการตรวจวิเคราะห์ผลผลิตที่ได้จากกระบวนการ การใช้อุปกรณ์ในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ

  -          กระบวนการปลายน้ำ (downstream process) การทำบริสุทธิ์โปรตีนด้วยเทคนิคโครมาโทกราฟี การกรองและการทำปราศจากเชื้อโปรตีนด้วยเมมเบรน และการทำตำรับยาหรือสารชีววัตถุ

  -          การใช้เครื่องมือกลุ่มตรวจวิเคราะห์โครงสร้าง คุณสมบัติทางเคมีฟิสิกส์ ของโปรตีนหรือสารชีวโมเลกุลที่เกี่ยวข้อง

  -          การทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมยา หรืออุตสาหกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

  ๔.      มีความสามารถในการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการฟัง พูด อ่าน เขียนระดับดีและสามารถติดต่อประสานงานกับผู้อื่นได้ดี โดยมีผลคะแนน โดยมีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ โดยเป็นผลการสอบที่มีระยะเวลาไม่เกิน ๒ ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร (แนบผลคะแนน ณ วันที่สมัคร) หากไม่มีผลคะแนนดังกล่าว มหาวิทยาลัยจะไม่พิจารณาใบสมัคร

  IELTS (Academic Module)          คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๓   คะแนน           หรือ

  TOEFL-IBT (Internet Based)        คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๒๙ คะแนน           หรือ

  TOEFL-ITP                                 คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๓๙๐ คะแนน         หรือ

  TOEFL-CBT                                คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๙๐ คะแนน           หรือ

  TOEIC                                       คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๔๐๐ คะแนน         หรือ

  MU GRAD Test                          คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๓๖ คะแนน           หรือ

  MU - ELT                                  คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๕๖ คะแนน

  ๕.      สามารถใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมจัดการเอกสารได้ดี

  ๖.      มีความรับผิดชอบและกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน

  ๗.      มีความสามารถในการเรียนรู้งานใหม่และมีทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงาน

  ๘.      มีความละเอียด รอบคอบในการทำงาน และช่างสังเกต

  ๙.      มีความประพฤติที่ดีอยู่ในระเบียบวินัยและยินดีปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของหน่วยงานอันไม่ผิดต่อศีลธรรมและกฎหมาย

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  ๑.      ปฏิบัติงานสร้างโคลน mammalian cell ที่มีการแสดงออกของโปรตีน/สารชีววัตถุ และพัฒนาวิธีการตรวจสอบคุณสมบัติของโคลนเซลล์ ตลอดจนการจัดทำระบบธนาคารเซลล์ วางแผนและตรวจสอบคุณลักษณะด้านต่าง ๆ

  ๒.      ปฏิบัติการพัฒนากระบวนการเลี้ยงเซลล์เพื่อผลิตสารโปรตีน/สารชีววัตถุ ในกระบวนการชีวภาพต้นน้ำ ตั้งแต่ระดับ shake flask และใน bioreactor ขนาด ๕ ลิตร จนถึงกระบวนการชีวภาพปลายน้ำ เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์บริสุทธิ์ตามที่กำหนด ศึกษาสภาวะพารามิเตอร์ที่เหมาะสม และกำหนดเกณฑ์ความพึงพอใจ ซึ่งสามารถขยายขนาดการผลิตไปยังระดับกึ่งอุตสาหกรรมได้

  ๓.      ปฏิบัติงานด้านวิเคราะห์คุณสมบัติทางเคมีฟิสิกส์ และทางสเปกโตรสโคปี ของโปรตีนและผลิตภัณฑ์ที่สนใจ

  ๔.   ปฏิบัติงานให้บริการวิชาการ ทั้งในส่วนการพัฒนากระบวนการผลิตและพัฒนาวิธีวิเคราะห์โปรตีนและผลิตภัณฑ์ที่สนใจ ด้วยเทคนิคต่าง ๆ ที่เหมาะสม ตอบสนองความต้องการของผู้ขอรับบริการทางวิชาการอย่างมีประสิทธิภาพ

  ๕.      ปฏิบัติงานด้านวิทยาศาสตร์และโครงการวิจัยที่ได้รับมอบหมาย วางแผน ดำเนินงาน จัดเก็บบันทึกผลงานวิจัยและวิเคราะห์ผลอย่างเป็นระบบ

  ๖.      จัดทำเอกสารขั้นตอนกระบวนการผลิตและการวิเคราะห์ที่เกี่ยวข้อง จัดเตรียมเอกสารคุณภาพ พร้อมจัดทำบันทึกขั้นตอนกระบวนการอย่างละเอียดและเป็นระบบ ตลอดจนส่วนสนับสนุนระบบห้องปฏิบัติการ และระบบให้บริการที่เกี่ยวข้อง

  ๗.      ควบคุม ดูแล บำรุงรักษาเครื่องมือวิทยาศาสตร์และพื้นที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ

  ๘.      ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  พิจารณาคุณสมบัติตามความเห็นของคณะกรรมการเพื่อสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  ปริญญาโท ๒๓,๔๔๐ บาท

   ยังไม่รวมเงินเพิ่มหากมีประสบการณ์ตรงและเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-441-0917-8 ในวันและเวลาราชการ
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :