รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  ผู้ปฏิบัติงานกายภาพบำบัด ((ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด))
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้
 • สังกัด :
  ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
 • ปฏิบัติงาน :
  งานกายภาพบำบัด
 • เปิดรับสมัคร :
  27 กรกฎาคม 2565
 • ปิดรับสมัคร :
  14 ตุลาคม 2565 ( ขยายเวลารับสมัครครั้งที่ 2 )
 • ประกาศรายชื่อ :
  18 ตุลาคม 2565
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
 • ประสบการณ์ :
  -
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

                          1. ไม่จำกัดเพศ หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น (กรุณาแนบใบ ส.ด.8 หรือ ส.ด.43 มาด้วย)        

                          2. ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพทุกสาขา หรือประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (ต้องแนบเอกสารคุณวุฒิตามประกาศ หากไม่ปรากฏหลักฐานจะถือว่าคุณสมบัติไม่ครบถ้วน)                                     

                          3. อายุไม่เกิน ๓๕ ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่รับสมัคร

                          4. เป็นผู้ไม่บกพร่องในศีลธรรม จริยธรรมอันดี ไม่ต้องโทษคดีอาญา และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๖ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบกับกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. ๒๕๕๓

                          5. มีความรู้และทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ และโปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft Offices

                          6. มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถประสานงานกับบุคคลภายในและระหว่างหน่วยงานต่างๆ ได้ดี

                          7. หากสื่อสารภาษาอังกฤษได้ และมีประสบการณ์ด้านผู้ช่วยนักกายภาพบำบัดจะพิจารณาเป็นพิเศษ         

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
   ไม่ใช้ผลการทดสอบ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  1. ให้การต้อนรับผู้ป่วยหน้าเคาท์เตอร์ งานเวชระเบียน และงานเอกสารต่าง ๆ

                          1.1. ต้อนรับผู้ป่วยหรือผู้ใช้บริการและให้ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับในงานกายภาพบำบัด

                          1.2 ลงทะเบียนผู้ป่วยในระบบเวชระเบียนสารสนเทศ และส่งไปยังคลินิกต่าง ๆ

                          1.3 การนัดหมาย การเลื่อนนัดผู้ป่วยที่มารักษาต่อเนื่องลงในระบบเวชระเบียน

                          1.4 เตรียมความพร้อมของแฟ้มเวชระเบียน และเอกสารที่เกี่ยวข้องในการส่งตรวจให้เรียบร้อย ก่อนส่งผู้ป่วยเข้าห้องฟื้นฟู

                          1.5 เดินเอกสารเวชระเบียน

                          1.6 ติดต่อประสานงานกับบุคลากรภายในและระหว่างแผนกเพื่อให้การบริการผู้ป่วย                  

              2. ให้การบริการและดูแลผู้ป่วย

                          2.1 สามารถเคลื่อนย้ายผู้ป่วยที่มาทำกายภาพบำบัดได้อย่างถูกต้องปลอดภัย

                          2.2 วัดสัญญาณชีพแก่ผู้ป่วยก่อนทำการฟื้นฟู

                          2.3 สามารถเปิดปิดและตั้งค่าเครื่องมือ เครื่องออกกำลังกายและอุปกรณ์ทางกายภาพบำบัด ตามที่ได้รับมอบหมายจากนักกายภาพบำบัดได้อย่างต้องและปลอดภัย

                          2.4. ช่วยนักกายภาพในการนำผู้ป่วยออกกำลังกาย เช่น Passive exs , Active exs , Suspension exs , Gait training เป็นต้น

                          2.5 ดูแลให้คำแนะนำผู้ป่วยขณะออกกำลังกายและเฝ้าระวังภาวะแรกซ้อนต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ป่วย

                          2.6 เตรียมแผ่นประคบร้อน-เย็น และดูแลผู้ป่วยขณะวางแผ่นประคบร้อน-เย็น

                          2.7 ดูแลให้คำแนะนำผู้ป่วยขณะใช้พาราฟิน

                          2.8 ดูแลความเรียบร้อยผู้ป่วยหลังจากทำกายภาพเสร็จ

              3. เตรียมความพร้อมห้องกายภาพบำบัด

                                  3.1 ตรวจเช็คความพร้อมของเครื่องมือ อุปกรณ์ และวัสดุต่าง ๆ ให้พร้อมใช้งานทุกวัน

                                  3.2 ตรวจเช็คจำนวนและจัดเก็บอุปกรณ์กายภาพบำบัดในห้องรักษาไว้ตำแหน่งที่กำหนดทุกครั้งหลังการใช้งาน

                                  3.3 ตรวจเช็คอุปกรณ์ เช็คจำนวนผ้า รับส่งผ้า และเปลี่ยนผ้าปูที่นอนปลอกหมอนทุกวัน

                                  3.5 ตรวจช็คอุปกรณ์ วัสดุ และเวชภัณฑ์ที่ขาด stock เพื่อขอเบิกในวันพุธที่ ๒ และ ๔ ของเดือน

                                  3.6 ทำความสะอาดล้างหม้อต้มพาราฟิน และหม้อต้มแผ่นร้อนทุกเดือน

                                  3.7 ประสานงานระหว่างแผนกในเรื่องการแจ้งซ่อมต่าง ๆ และเรื่องการขอยืมอุปกรณ์ต่าง ๆ

   

                  4. ช่วยเตรียมสถานที่และอุปกรณ์สำหรับจัดการประชุมหรืออบรมของงานกายภาพบำบัด

                  5. เข้าร่วมงานบริการวิชาการ และโครงการต่าง ๆ ภายในงานกายภาพบำบัด

                  6. ร่วมกิจกรรมพัฒนาคุณภาพของหน่วยงาน เช่น กิจกรรม 5 ส ,ระบบลีน เป็นต้น

                  7. ร่วมประชุมในกลุ่มงานกายภาพบำบัด กลุ่มระหว่างหน่วยงาน

                  8. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

    1. สอบวิชาความรู้ความสามารถทั่วไป และความรู้เฉพาะตำแหน่ง

    2. สอบปฏิบัติด้านกายภาพบำบัดคลินิก

    3. สอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  1. อัตราค่าจ้าง 9,400 บาท ค่าครองชีพ 1,500 บาท

  2. มีสิทธิประกันสังคมโรงพยาบาลศิริราช 
  3. ตรวจสุขภาพประจำปี / ฉีดวัคซีน 
  4. เงินรางวัลประจำปี
  5. ทุนการศึกษาบุตร
  6. สวัสดิการเกี่ยวกับอุทกภัย
  7. เครื่องแต่งกายทุกปี
  8. ลดหย่อนค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน (ตนเองและบุคคลในครอบครัว)
  9. สิทธิบัตรทอง / ประกันสังคม รพ.ศิริราช สำหรับบุคคลในครอบครัว (เมื่อปฏิบัติงานครบ 3 ปี)
  10. มีโอกาสเปลี่ยนประเภทการจ้าง

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  028496600 ต่อ 4333
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :