รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักประชาสัมพันธ์
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  บัณฑิตวิทยาลัย
 • ปฏิบัติงาน :
  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
 • เปิดรับสมัคร :
  1 กุมภาพันธ์ 2561
 • ปิดรับสมัคร :
  15 ธันวาคม 2560
 • วันที่นัดหมาย :
  1 กุมภาพันธ์ 2561
 • วันที่รายงานตัว :
  1 กุมภาพันธ์ 2561
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  ถ้ามีจะได้รับการพิจารณา
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  1. ได้รับคุณวุฒิระดับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้สาขา นิเทศศาสตร์ ศิลปศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ การประชาสัมพันธ์  การสื่อสารการตลาด การสื่อสารองค์กร หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  2. เพศชาย หรือ เพศหญิง อายุไม่เกิน ๓๕ ปี หากเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร           
  3. มีผลผ่านเกณฑ์ภาษาอังกฤษของพนักงานสายสนับสนุนตามที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด
  4. มีความสามารถใน พูด อ่าน เขียน ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ในระดับดีถึงดีมาก
  5. มีความสามารถในการสื่อสารประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ผ่านช่องทางสื่อสารต่างๆ ให้ก้าวทันเหตุการณ์ เช่น ผ่าน Social Media เป็นต้น
  6. มีความสามารถ ความคิดสร้างสรรค์ในการเขียนข่าวให้มีความน่าสนใจ และสะท้อนภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร
  7. มีมนุษยสัมพันธ์ มีจิตใจรักการให้บริการ มีความกระตือรือร้นในการทำงาน และช่วยเหลืองานส่วนกลางของบัณฑิตวิทยาลัย
  8. มีความคิดสร้างสรรค์ ยอมรับการเปลี่ยนแปลงกับทุกสภาวะการณ์
  9. สามารถปฏิบัติงานได้ในวันหยุดได้ (กรณีเร่งด่วน)
  10. หากมีประสบการณ์ในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. ดำเนินการวางแผนประชาสัมพันธ์-สื่อสารข้อมูล ภายในและนอกองค์กร เพื่อเสริมสร้างให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
  2. ดำเนินการประสานงาน รวบรวมข้อมูล จัดทำข่าวสาร บทความและเอกสารเผยแพร่ให้ถูกต้องและทันสมัย
  3. ดำเนินการประชาสัมพันธ์-สื่อสารกิจกรรม โครงการของบัณฑิตวิทยาลัยและหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ผ่านช่องทางสื่อประเภทต่างๆ เช่น website, Facebook, Twitter, Youtube  เป็นต้น
  4. ติดต่อสื่อสารและประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอก เพื่อให้การสื่อสารองค์กรเป็นไปอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ และการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับกลุ่มเป้าหมายของบัณฑิตวิทยาลัย รวมถึงการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือและความไว้วางใจจากบุคคลหรือหน่วยงานต่างๆ
  5. แสวงหาและสร้างเครือข่ายด้านการประชาสัมพันธ์ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร
  6. ดำเนินการร่วมจัดนิทรรศการ ประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ทั้งภายในและภายนอกองค์กร
  7. ดำเนินการจัดโครงการ กิจกรรมพิเศษเพื่อสังคม และกิจกรรมขององค์กร โดยเน้นการมีส่วนร่วมของเครือข่าย บุคลากรของบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหิดล
  8. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  -อัตราเงินเดือน :  คุณวุฒิปริญญาตรี     อัตราเงินเดือน   19,500.- บาท

  -แหล่งเงิน  :  เงินรายได้บัณฑิตวิทยาลัย

  -สวัสดิการ : ตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล และ บัณฑิตวิทยาลัย เช่น

   1. สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล 20,000 บ./ปี (กรณี +Co Pay วงเงินไม่เกิน 50,000 บ./ปี) 

       (บุคลากร คุ่สมรส บุตร บิดา มารดา)

  2. สวัสดิการเยี่ยมไข้ (บุคลากร คุ่สมรส บุตร บิดา มารดา)

  3. สวัสดิการส่งเสริมบุตร /ทุนเรียนดี 

  4. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (กรณีสมัคร : ส่วนงานสนับสนุน 3%ของเงินเดือน)

  5. สิทธิการลา

      1) ลาป่วย 60 วันทำการ/ปี

      2) ลากิจ 15 วันทำการ(สัญญาจ้างปีแรก) - ตั้งแต่ปีที่ 2 ของสัญญาจ้างลาได้ 45 วันทำการ

      3) ลาพักผ่อน 10 วันทำการ  (ลาได้หลังจากทำงานแล้ว 6 เดือน)

      4) ลาอุปสมบท ไม่เกิน 120 วัน

      5) ลาคลอดบุตร 90 วัน     ฯลฯ เป็นต้น  

 • หมายเหตุ :
  การสมัครสามารถส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานประกอบการสมัครในรูปแบบไฟล์อิเลคทรอนิกส์ โดยจัดเรียงเอกสารหลักฐานการสมัคร (ตาม ข้อ ๘) ให้อยู่ในไฟล์เดียวกันในรูปแบบ PDF file ส่งมาที่ คุณอมรรัตน์ ภู่นคร E-mail: amornrat.pak@mahidol.ac.th
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  024414125 ext. 215
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  ดาวน์โหลดประกาศ