รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  พยาบาล
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย
 • สังกัด :
  กองกิจการนักศึกษา
 • ปฏิบัติงาน :
  มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
 • เปิดรับสมัคร :
  27 กรกฎาคม 2565
 • ปิดรับสมัคร :
  16 กันยายน 2565 ( ขยายเวลารับสมัครครั้งที่ 1 )
 • ประกาศรายชื่อ :
  23 กันยายน 2565
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  30 กันยายน 2565
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  ตามเอกสารแนบ
 • อายุไม่เกิน :
  ไม่จำกัดอายุ
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1. เพศ หญิง/ชาย (เพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหารแล้ว)

       2. จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีสาขาพยาบาลศาสตร์บัณฑิต และมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์

       3. กรณีผ่านการทำงานในโรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชนไม่น้อยกว่า ๒ ปี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

       4. มีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ มีความเมตตา รักในงานบริการ มีมนุษยสัมพันธ์ดี และมีบุคลิกภาพที่ดี

       5. สามารถทำงานเป็นกะ หรืออยู่เวรตามที่หน่วยงานกำหนดได้

       6. มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft office ได้ดี

       7. หากมีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (Basic Life Support) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

  8. เป็นผู้มีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงไม่เป็นโรคติดต่อ ไม่สูบบุหรี่ และติดยาเสพติดให้โทษ   
  9. ต้องมีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ โดยเป็นผลการสอบที่มีระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี
      นับถึงวันยื่นใบสมัคร (แนบผลคะแนน ณ วันที่สมัคร) หากไม่มีผลคะแนนดังกล่าว มหาวิทยาลัยจะไม่พิจารณาใบสมัคร

                                              IELTS (Academic Module)          คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 3 คะแนน       หรือ

                                              TOEFL-IBT (Internet Based)        คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 29 คะแนน    หรือ

                                              TOEFL-ITP                                 คะแนนรวมไม่ตำกว่า 390 คะแนน หรือ

                                              TOEFL-CBT                                คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 90 คะแนน    หรือ

                                              TOEIC                                       คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 400 คะแนน หรือ

                                              MU GRAD Test                         คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 36 คะแนน    หรือ

                                              MU - ELT                                  คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 56 คะแนน

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD TEST
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU GRAD PLUS
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  40
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
  โดยผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  1.ด้านการปฏิบัติการ

            1.1 ปฏิบัติการพยาบาลขั้นพื้นฐานตามมาตรฐานวิชาชีพ ในการให้การพยาบาลแก่ผู้ใช้บริการ เพื่อให้ได้รับการดูแลที่     
                 ถูกต้องเหมาะสมและปลอดภัย

            1.2 คัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ วิเคราะห์ปัญหา วินิจฉัยปัญหา ภาวะเสี่ยง เพื่อให้การช่วยเหลือทางการพยาบาล
                 ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมทันสถานการณ์และทันเวลา

            1.3 ให้การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและรักษาพยาบาลแก่ผู้รับบริการอย่างมีประสิทธิภาพ

            1.4 บันทึก รวบรวมข้อมูล ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลด้านการพยาบาลเบื้องต้น เพื่อพัฒนาการดูแลผู้ป่วยให้ปลอดภัย
                 สุขสบายและมีประสิทธิภาพ

            1.5 ส่งเสริม ป้องกัน ดูแลรักษา ฟื้นฟูสุขภาพนักศึกษาและผู้รับบริการทางด้านสุขภาพ เพื่อสุขภาพที่ดีของนักศึกษาและ     
                ผู้รับบริการ

  2. ด้านการวางแผน

           วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงาน หรือโครงการเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตาม     
           เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด

    3. ด้านการประสานงาน

           ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงาน หรือหน่วยงานเพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

   โดยการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  ปริญญาตรี 20,090.- บาท

 • หมายเหตุ :
  - ไม่มีผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-849-4508 ในวันและเวลาราชการ
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :