รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  อาจารย์ ( สาขาวิศวกรรมโยธาหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง (เน้นวิศวกรรมปฐพีกลศาสตร์/บริหารงานก่อสร้าง) โดยต้องจบปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมโยธา)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานวิทยาลัย
 • สังกัด :
  คณะวิศวกรรมศาสตร์
 • ปฏิบัติงาน :
  ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม
 • เปิดรับสมัคร :
  7 กรกฎาคม 2565
 • ปิดรับสมัคร :
  15 สิงหาคม 2565
 • ประกาศรายชื่อ :
  23 สิงหาคม 2565
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาเอก
 • ประสบการณ์ :
  สาขาวิศวกรรมโยธาหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง (เน้นวิศวกรรมปฐพีกลศาสตร์/บริหารงานก่อสร้าง) โดยต้องจบปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมโยธา
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  ๑. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมโยธาหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง (เน้นวิศวกรรมปฐพีกลศาสตร์/บริหารงานก่อสร้าง) โดยต้องจบปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมโยธา
  ๒. มีผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา
  ๓. มีใบประกอบวิชาชีพ หรือมีประสบการณ์วิชาชีพภาคปฏิบัติ
  ๔. มีความรู้ความสามารถปฏิบัติงานสอน งานวิจัย งานบริการวิชาการ
  ๕. มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายและมีความมุ่งมั่นทุ่มเทการทำงานเพื่อองค์กร
  ๖. หากมีประสบการณ์ในการสอน การวิจัย หรือวิชาชีพจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  ๗. ต้องมีผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษที่มีระยะเวลาไม่เกิน ๒ ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร ดังต่อไปนี้
      ๑) IELTS (Academic Module)         คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๖  คะแนน หรือ
      ๒) TOEFL IBT (Internet Based)     คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๗๙  คะแนน หรือ
      ๓) TOEFL - ITP                              คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๕๕๐ คะแนน หรือ
      ๔) TOEFL - CBT                            คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๒๑๓ คะแนน หรือ
      ๕) MU GRAD Test                         คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๘๐ คะแนน

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  6
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  79
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  550
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  213
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  80
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  ๑. งานด้านการเรียนการสอน ทำการบรรยาย ควบคุมปฏิบัติการและควบคุมสัมมนาโครงงานและปริญญานิพนธ์ตามหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา   
  ๒. งานด้านการเรียนการสอนและควบคุมวิทยานิพนธ์หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรนานาชาติ)  
  ๓. โครงการวิจัยและการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยทั้งประเทศและต่างประเทศ
  ๔. โครงการบริการวิชาการ งานที่ปรึกษาและการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี    
  ๕. งานลักษณะอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยมหิดล

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  ๑. พิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย
  ๒. สอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  อัตราเงินเดือน  ๓๒,๔๕๐ บาท

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ k.ศันสนีย์ (HR) 02-889- 2138 ต่อ 6070, 6073-4, 6075-6
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :