รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
 • ปฏิบัติงาน :
  สาขาวิชาเวชศาสตร์นิวเคลียร์ ภาควิชารังสีวิทยา
 • เปิดรับสมัคร :
  1 สิงหาคม 2565
 • ปิดรับสมัคร :
  15 สิงหาคม 2565
 • ประกาศรายชื่อ :
  22 สิงหาคม 2565
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
 • ประสบการณ์ :
  หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  • อายุไม่เกิน 35 ปี (เพศชาย ต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว)
  • คุณวุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ทุกสาขาวิชา 
  • มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft office ได้ดี
  • มีใจรักงานบริการ มีมนุษยสัมพันธ์ สามารถประสานงานกับบุคคล/หน่วยงานต่างๆ ได้ดี
  • สามารถทำงานเป็นเวรเป็นกะได้
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ไม่ใช้ผลการทดสอบ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. ให้บริการต้อนรับ ดูแล อำนายความสะดวก ให้คำแนะนำขั้นตอนการรับบริการและการปฏิบัติตัวเบื้องต้นแก่ผู้ป่วยที่เข้ารับการตรวจประสานงานการนัดตรวจกับหอพักผู้ป่วยใน โรงพยาบาลอื่น ๆ
  2. นัดหมายการตรวจผู้ป่วยทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์เช่น Bone Scan , MUGA Scan , MIBG Scan , Gallium Scan , Renal Scan , Parathyroid Scan thyroid Scan เป็นต้น
  3. ติดต่อประสานงานกับส่วนงานภายในหน่วย ได้แก่ แพทย์ พยาบาล นักรังสีการแพทย์ และหน่วยงานภายนอก ได้แก่ หอผู้ป่วย โรงพยาบาลอื่น เกี่ยวกับการนัดหมายการตรวจของผู้ป่วย
  4. จัดเตรียมใบ Request ที่มีนัดตรวจสแกนในแต่ละวันส่งให้แพทย์เพื่อทำการสั่งยาในระบบ และส่งให้ส่วนงานสแกน
  5. ตรวจสอบการจ่ายเงินมัดจำค่าสารเภสัชรังสีสำหรับผู้ป่วย ที่นัดตรวจสแกน กรณีมัดจำแล้วแจ้งส่วนงาน Hot Lab เพื่อสั่งสารเภสัชรังสี กรณียังไม่มัดจำทำการโทรติดตามผู้ป่วยที่ค้างชำระ
  6. ให้คำแนะนำเรื่องสิทธิการรักษาของผู้ป่วยที่เข้ารับการตรวจตามสิทธิการรักษาต่างๆ
  7. ดำเนินการส่งเอกสารเพื่อส่งขออนุมัติสิทธิค่ารักษาพยาบาลถึงผู้อำนวยการ ได้แก่ สิทธิประกันสุขภาพรามาธิบดี สิทธิผู้พิการ ก่อนถึงวันนัด
  8. ดำเนินการการขอใบรับรองแพทย์และการขอประวัติการรักษาพยาบาลให้แก่ผู้ป่วยที่ต้องการ
  9. ลงบันทึกมาตามนัดผู้ป่วยที่มาตรวจสแกนและตรวจความหนาแน่นในระบบคอมพิวเตอร์
  10. ตรวจสอบความถูกต้อง ชื่อ-นามสกุล ภาษาอังกฤษ และความถูกต้องของเครื่องตรวจความหนาแน่นของกระดูก และเครื่องสแกนต่างๆ ของผู้ป่วยในระบบคอมพิวเตอร์ที่เข้ารับการตรวจสแกนในแต่ละวัน
  11. จัดเตรียมสติ๊กเกอร์รายชื่อผู้ป่วยที่มีนัดในวันถัดไปส่งให้ส่วนงาน Hot Lab
  12. เตรียมความพร้อมผู้ป่วยตรวจความหนาแน่นของกระดูก โดยการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง และพาผู้ป่วยเปลี่ยนชุด
  13. เก็บและคัดแยกผลการตรวจ Scan และผลการตรวจความหนาแน่นของกระดูก เพื่อบันทึกข้อมูลลงระบบพร้อมทั้งส่งไปยัง OPD ต่างๆ
  14. ตรวจสอบจำนวนฟิล์มและ CD ผลอ่านให้กับผู้ป่วยที่ส่งตรวจมาจากโรงพยาบาลอื่นพร้อมทั้งบันทึกการรับผลตรวจ 
  15. จัดเก็บใบแจ้งค่ารักษาผู้ป่วยเพื่อให้พยาบาลลงสถิติ
  16. จัดทำเอกสารคืนเงินแก่ผู้ป่วยกรณียกเลิกการนัดตรวจ
  17. ดำเนินการติดต่อผู้ป่วยเพื่อเลื่อนนัดการตรวจเนื่องจากเครื่องเสีย ปิดบริการหรือเกิดปัญหาเกี่ยวกับการตรวจ/การนัดหมาย
  18. นำใบแฟ๊กซ์การโอนเงินมัดจำของผู้ป่วยส่งการเงินเพื่อทำ
  19. การคืนพร้อมทั้งบันทึกการชำระมัดจำในระบบคอมพิวเตอร์
  20. ทำการโทรยืนยันการมาตรวจ (Confirm) กับคนไข้ที่มีนัดตรวจสแกนในวันถัดไป
  21. ดำเนินการและจัดเก็บข้อมูลการส่งตรวจผู้ป่วยโครงการวิจัย ต่างๆ ภายในและภายนอกหน่วยงานติดต่อประสานงานกับหัวหน้าโครงการวิจัย
  22. ให้บริการรับ-ส่งผลการตรวจสแกนแก่ผู้ป่วยเพื่อนำไปตรวจในและนอกโรงพยาบาล
  23. จัดเตรียมซองฟิล์มและผลการตรวจให้กับผู้ป่วยที่นำผลไปตรวจนอกโรงพยาบาล
  24. ตรวจสอบเอกสารแนะนำผู้ป่วย และเอกสารประกอบอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการนัดหมายการตรวจ ให้มีพอเพียงสำหรับการใช้งาน พร้อมแจ้งธุรการโรเนียวเมื่อเอกสารขาด
  25. เข้าร่วมประชุมพัฒนาคุณภาพงานบริการ และประชุมต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งเข้าร่วมประชุมเพิ่มพูนความรู้
  26. เป็นกรรมการ/อนุกรรมการในคณะทำงานต่างๆ ของคณะฯ หรือภาควิชาฯ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
  27. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

   

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :
  • สอบสัมภาษณ์
  • สอบภาคปฏิบัติ  3  วัน
 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :
  • เงินเดือน คุณวุฒิ ปวส. 15,400 บาท  

  สิทธิประโยชน์และสวัสดิการ

  • ค่ารักษาพยาบาล (ตนเองและครอบครัว) และ สวัสดิการยืดหยุ่น (Flexible Benefit)
  • ประกันสังคม (รพ.รามาธิบดี) 
  • ตรวจสุขภาพประจำปี
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล
  • สินเชื่อที่อยู่อาศัย อัตราดอกเบี้ยพิเศษกับสถาบันการเงิน
  • ค่าเล่าเรียนบุตร / ทุนการศึกษาบุตร
  • โอกาสเรียนรู้และพัฒนา / ศึกษาต่อ
  • วันหยุดพักผ่อนประจำปี 10 วัน / ปี (สะสมได้)
  • ศูนย์กีฬารามาธิบดีสำหรับบุคลากร
  • รถบริการรับส่งสถานีรถไฟฟ้า
  • เงินโบนัสประจำปี (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ)
 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  022012585 ต่อ 147
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :