รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักกายภาพบำบัด (ปฏิบัติงานที่ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร)
 • จำนวน :
  8 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
 • ปฏิบัติงาน :
  ศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุระดับชาติ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร
 • เปิดรับสมัคร :
  3 สิงหาคม 2565
 • ปิดรับสมัคร :
  2 กันยายน 2565
 • ประกาศรายชื่อ :
  9 กันยายน 2565
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  หากมีประสบการณ์ ด้านความรู้เรื่อง HA, งานพัฒนาบุคลากร จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • อายุไม่เกิน :
  40 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1. ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขากายภาพบำบัด (การพิจารณาคุณสมบัติด้านการศึกษา จะถูกพิจารณาร่วมกับคุณสมบัติอื่นๆ และประวัติการทำงาน)
  2. ไม่จำกัดเพศ (หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น กรุณาแนบใบ ส.ด.8 หรือ ส.ด.43 ด้วย)
  3. อายุไม่เกิน 40 ปีนับถึงวันรับสมัคร
  4. มีความรู้ความสามารถในเชิงวิชาการและงานวิจัยทางวิชาชีพกายภาพบำบัด
  5. มีทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน เช่น Word, Excel, Power point  
  6. มีทักษะการใช้โปรแกรมสื่อสารทาง internet และ Social media
  7. มีความรู้ความสามารถในการสรุปประเด็นสำคัญ และสามารถสื่อสารให้ผู้ร่วมงานเข้าใจได้
  8. มีจิตใจบริการ
  9. พร้อมปฏิบัติงานได้ทั้งคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลในช่วงก่อตั้งศูนย์ และ จังหวัดสมุทรสาคร
  10. เป็นผู้ไม่บกพร่องในศีลธรรม จริยธรรมอันดี ไม่ต้องโทษคดีอาญา และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 6 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 ประกอบกับกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.2553

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  1. การบำบัดรักษา ฟื้นฟู ส่งเสริมสมรรถภาพผู้ป่วยทางกายภาพบำบัด
  1.1 การให้การรักษาผู้ป่วยผู้ใหญ่ที่มีปัญหาทางเดินหายใจ
  - ประเมินและวางแผนการรักษาทางกายภาพบำบัด ติดตามใบประสานงาน และบันทึกการรักษา
  - การเคลื่อนไหวข้อต่อต่างๆ (Gentle Passive Movements)
  - การยืดกล้ามเนื้อ (Stretching Passive Movements)
  - การออกกำลังกายเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อแบบมีแรงช่วย (Active Assisted Exercise)
  - การออกกำลังกายเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อแบบมีแรงต้าน (Active Resisted Exercise)
  - การออกกำลังกายเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อแบบไม่มีแรงต้าน(Free Active Exercise)
  - การฝึกจัดท่าทางบนเตียง (Bed Positioning)
  - การฝึกการเคลื่อนย้ายตัวบนเตียง (Bed Mobility)
  - การฝึกนั่ง (Sitting Balance)
  - การฝึกยืน (Standing Balance)
  - การฝึกเดิน (Gait Training)
  - การกระตุ้นการนั่ง (Upright Stimulation)
  - การฝึกการหายใจ (Breathing Exercise)
  - การฝึกไอ (Coughing Training)
  - การสั่นปอด (Vibration)
  - การเคาะปอด (Percussion)
  - การจัดท่าเพื่อระบายเสมหะ (Postural Drainage)
  - การกระตุ้นด้วยกระแสไฟฟ้า (Electrical Stimulation)
  - การสอนแนะนำการปฏิบัติตนของผู้ป่วยที่บ้าน (Ward/Home Program)
  - การไปเยี่ยมผู้ป่วยที่หอผู้ป่วยต่างๆ (Ward visit)
  - การฝึกผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีก (ไม่ฝึกเดิน) Hemiplegic  program 1
  - การฝึกผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีก (ฝึกเดิน) Hemiplegic  program 2
  1.2 การให้การรักษาผู้ป่วยผู้ใหญ่ที่มีความบกพร่องทางระบบประสาท
  - การซักประวัติ ตรวจประเมินและวางแผนการรักษาทางกายภาพบำบัด
  - การเคลื่อนไหวข้อต่อต่างๆ (Gentle Passive Movements)
  - การออกกำลังกายทั่วไป (General Exercise)
  - การฝึกเดิน (Gait Training)
  - การกระตุ้นด้วยกระแสไฟฟ้า (Electrical Stimulation)
  - การรักษาด้วยคลื่นเสียง (Ultrasound)
  - การรักษาด้วยแผ่นประคบร้อน (Hydro collator)
  - การปรับยืนด้วยเตียง (Tilt Table)
  - การออกกำลังด้วยจักรยาน (Bicycling)
  - การสอนแนะนำการปฏิบัติตนของผู้ป่วยที่บ้าน (Ward/Home Program)
  - การฝึกผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีก (ไม่ฝึกเดิน) Hemiplegic  program 1
  - การฝึกผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีก (ฝึกเดิน) Hemiplegic  program 2
  - การออกกำลังด้วยลู่วิ่ง (Treadmill)
  1.3 การให้การรักษาผู้ป่วยผู้ใหญ่ที่มีความบกพร่องทางระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ
  - การเคลื่อนไหวข้อต่อต่างๆ (Gentle Passive Movements)
  - การยืดกล้ามเนื้อ (Stretching Passive Movements)
  - การออกกำลังกายเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อแบบมีแรงช่วย (Active Assisted Exercise)
  - การออกกำลังกายเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อแบบมีแรงต้าน (Active Resisted Exercise)
  - การออกกำลังกายเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อแบบไม่มีแรงต้าน(Free Active Exercise)
  - การกดจุดและนวด (Massage)
  - การดัดดึงข้อต่อ (Manipulation/Mobilization)
  - การกระตุ้นด้วยกระแสไฟฟ้า (Electrical Stimulation)
  - การรักษาด้วยคลื่นเสียง (Ultrasound)
  - การรักษาด้วยคลื่นสั้น (Short Wave Diathermy)
  - การกระตุ้นลดปวดด้วยไฟฟ้า (Interference)
  - การกระตุ้นลดปวดด้วยไฟฟ้า (TENS)
  - การรักษาด้วย Laser
  - การรักษาด้วยแผ่นประคบร้อน (Hydro collator)
  - การรักษาด้วยแผ่นประคบเย็น (Cold pack/Cryo Therapy )
  - การแช่พาราฟิน (Paraffin Wax)
  - การรักษาด้วยเครื่องดึงคอ (Cervical Traction)
  - การรักษาด้วยเครื่องดึงหลัง (Lumbar Traction)
  - การออกกำลังด้วยจักรยาน/ลู่วิ่ง(Bicycling/Treadmill)
  - การลดบวมด้วยเครื่องแรงดันลม (Pneumonic Pump)
  - การสอนแนะนำการปฏิบัติตนของผู้ป่วยที่บ้าน (Ward/Home Program)
  - การรักษาด้วยคลื่นกระแทก (shock wave therapy)
  - การรักษาด้วย PMS
  - การรักษาด้วยธาราบำบัด ( hydrotherapy) *เปิดให้บริการใน Phase2
  2. ภาระงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย เช่น
  - บริหารจัดการในสาขากายภาพบำบัด
  - เข้าร่วมประชุมภาคฯ
  - เข้ารวมประชุม Clinical Lead team
  - จัดประชุมสาขาประจำเดือน/ประชุมกลุ่มย่อย
  - ประชุม HA สาขาฯ/ประชุมกล่มย่อย
  - งานการติดต่อประสานงาน
  - เข้าร่วมประชุมรับนโยบายการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา
  - จัดทำรายงานสรุปกิจกรรมสาขาฯ

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  ข้อเขียน 
  ปฏิบัติ 
  สัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  1. เงินเดือน 20,090 บาท 
  2. เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานให้บริการด้านการแพทย์ 
  3. Siriraj Fitness Center อาคารกีฬาและกิจกรรมนันทนาการ
  4. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  5. การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
  6. การตรวจสุขภาพประจำปี
  7. ค่าทำงานล่วงเวลา
  8. ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
  9. ทุนการศึกษา / ฝึกอบรม
  10. ประกันสังคมของโรงพยาบาลศิริราช
  11. รถรับ-ส่งบุคคลากร
  12. ศูนย์รับเลี้ยงและพัฒนาเด็กศิริราช
  13. ศูนย์อาหารและร้านค้าสวัสดิการ
  14. สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล
  15. สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลบุคลากรและครอบครัว และสวัสดิการยืดหยุ่น (Flexible Benefit)
  16. สิทธิการลากิจ ลาป่วย ลาพักผ่อนประจำปี 10 วัน/ปี (สะสมได้) การลาอื่นๆ ตามที่คณะฯกำหนด
  17. สิทธิพิเศษส่วนลดร้านค้า
  18. สิทธิลดหย่อนค่ารักษาพยาบาลและส่วนเกินสิทธิ
  19. สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยอัตราดอกเบี้ยพิเศษ
  20. เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
  21. เงินชดเชยเมื่อเกษียณ

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-4198864
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :