รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย
 • สังกัด :
  ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
 • ปฏิบัติงาน :
  งานบริหารทั่วไป
 • เปิดรับสมัคร :
  3 สิงหาคม 2565
 • ปิดรับสมัคร :
  15 สิงหาคม 2565
 • ประกาศรายชื่อ :
  17 สิงหาคม 2565
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  -
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

         1. ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา

         2. หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น (กรุณาแนบใบ ส.ด.8 หรือ ส.ด.43 มาด้วย)

         3.  เป็นผู้ไม่บกพร่องในศีลธรรม จริยธรรมอันดี ไม่ต้องโทษคดีอาญา และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 6 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 ประกอบกับกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.2553

         4. มีความรู้สามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft Office , Photoshop,Internet และ การจัดทำ Website  

         5. มีบุคลิกภาพดี มนุษยสัมพันธ์ดี มีความสามารถการสื่อสารและติดต่อประสานงาน

         6. มีความรู้ความสามารถในการสรุปประเด็นสำคัญ และจดบันทึกรายงานการประชุมได้ดี 

         7. หากมีประสบการณ์ด้านธุรการสารบรรณและงานปฏิบัติงานในสถานพยาบาล จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

       

   

  1.  จัดทำแผนในการลงนัดหมาย/ตารางปฎิทินการนัดหมายของผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการ

  2. ดำเนินการติดต่อประสานงานทางโทรศัพท์ภายในและภายนอก กับหน่วยงานภายในและภายนอก และบุคคลต่างๆ

  3. ต้อนรับผู้มาติดต่อผู้อำนวยการหรือผู้บริหาร

  4. ประสานงานการนัดหมายต่างๆกับผู้ที่มาติดต่อกับผู้อำนวยการ เช่น การประชุม ฯลฯ

  5. อำนวยความสะดวกให้กับผู้บริหารทุกๆด้าน

  6. รับรองผู้มาใช้บริการรักษาพยาบาลที่ศูนย์การแพทย์ฯ (พบแพทย์) กรณีพิเศษ

  7. บริการผู้บริหารศูนย์การแพทย์ฯภายในสำนักงานอำนวยการ

  8. ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆที่ได้รับมอบหมาย     

  9. จัดลำดับความสำคัญและความเร่งด่วนของหนังสือราชการ เพื่อดำเนินการเสนอก่อนและหลัง

  10. พิจารณากลั่นกรองหนังสือก่อนเสนอผู้อำนวยการพิจารณา

  11. จัดการประชุมผู้บริหาร/หัวหน้างาน พร้อมทั้งจัดทำรายงานการประชุม

  12. ดูแลเว็บไซต์หน่วยงาน

  13.ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

   

   

   

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบข้อเขียน (ความรู้ความสามารถทั่วไป และความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง)  และสอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  1. อัตราเงินเดือน 20,090 บาท 

  2. มีสิทธิประกันสังคมโรงพยาบาลศิริราช 
  3. ตรวจสุขภาพประจำปี 
  4. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  5. ทุนการศึกษาบุตร
  6. สวัสดิการเกี่ยวกับอุทกภัย
  7 .ลดหย่อนค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน (ตนเองและบุคคลในครอบครัว)
  8. วงเงินค่ารักษาพยาบาลรายปี (ตนเองและบุคคลในครอบครัว)
  9 .สิทธิบัตรทอง / ประกันสังคม รพ.ศิริราช สำหรับบุคคลในครอบครัว (เมื่อปฏิบัติงานครบ 3 ปี)

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  028496600 ต่อ 4333
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :