รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  ผู้ช่วยพยาบาล
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้
 • สังกัด :
  คณะทันตแพทยศาสตร์
 • ปฏิบัติงาน :
  หน่วยคัดกรองเเละฉุกเฉินทางการเเพทย์ งานสนับสนุนการบริการเเละทรัพยากร โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตเเพทยศาสตร์
 • เปิดรับสมัคร :
  1 สิงหาคม 2565
 • ปิดรับสมัคร :
  24 สิงหาคม 2565
 • ประกาศรายชื่อ :
  26 สิงหาคม 2565
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ประกาศนียบัตรฯ
 • ประสบการณ์ :
  -
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1. คุณวุฒิประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล หลักสูตร 1 ปี

  2. มีความรับผิดชอบสูง มีบุคลิกภาพที่ดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีใจรักในงานบริการ และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ไม่ใช้ผลการทดสอบ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  โดยย่อ

  1. ให้ความช่วยเหลือพยาบาล เช่น การวัดและประเมินสัญญาณชีพ  ให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยเมื่อเกิดภาวะฉุกเฉิน คัดกรองโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) ณ จุดคัดกรอง เป็นต้น

  2. สังเกตอาการผู้ป่วย  ให้คำแนะนำ ตอบคำถาม และให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ป่วย ณ จุดคัดกรอง

  3. จัดเตรียมอุปกรณ์ในการดำเนินงาน 

  4. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  อัตราเงินเดือน                       9,400 บาท เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว 1,500  บาท

  สวัสดิการและสิทธิประโยชน์     

  - การรักษาพยาบาล (สิทธิกองทุนประกันสังคม)

   - รักษาพยาบาลทางทันตกรรมแก่บุคลากรและครอบครัว (๑๐,๐๐๐ บาท)                                  

  - ตรวจสุขภาพประจำปี

  - ประกันสุขภาพกลุ่ม               

   *ความก้าวหน้าในสายงาน       

  มีโอกาสได้รับการพิจารณาเปลี่ยนประเภทการจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะทันตแพทยศาสตร์

 • หมายเหตุ :
  ทั้งนี้เอกสารและหลักฐานที่นำมายื่นพร้อมใบสมัคร จะต้องเรียบร้อยและชัดเจน หากพบว่าสำเนาเอกสารและหลักฐานที่ส่งมาไม่เรียบร้อย ไม่ชัดเจน จะถือว่าผู้สมัครไม่มีสิทธิสอบ
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-200-7572 หรือ 7541
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :