รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิทยาศาสตร์ (สัตว์ทดลอง)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย
 • สังกัด :
  ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ
 • ปฏิบัติงาน :
  งานผลิตสัตว์ทดลอง
 • เปิดรับสมัคร :
  3 สิงหาคม 2565
 • ปิดรับสมัคร :
  30 สิงหาคม 2565
 • ประกาศรายชื่อ :
  2 กันยายน 2565
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาโท
 • ประสบการณ์ :
  0
 • อายุไม่เกิน :
  ไม่จำกัดอายุ
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  1. ปริญญาโท คุณวุฒิวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ เทคนิคการแพทย์ เทคนิคการสัตวแพทย์ สัตวศาสตร์ (การปรับปรุงพันธุ์สัตว์) พันธุศาสตร์ระดับโมเลกุลและพันธุวิศวกรรมศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  2. เพศชายหรือหญิง (ถ้าเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
  3. ประสบการณ์วิธีการแช่แข็งตัวอ่อน (Embryo Banking & Cryopreservation) และการย้ายฝากตัวอ่อนสัตว์ทดลอง (Embryo transfer) (ถ้ามี)
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  1. วางแผน ควบคุมการสืบสายพันธุ์ เพื่อให้ได้สัตว์ทดลองที่คุณภาพ

  2. วิเคราะห์ผลการดำเนินงาน เพื่อให้สามารถคงรักษาสายพันธุ์สัตว์ทดลองได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  3. วางแผน และปฏิบัติงานในการเก็บรักษาสายพันธุ์ในรูปแบบธนาคารตัวอ่อน ด้วยวิธีการแช่แข็งตัวอ่อน (Embryo Banking & Cryopreservation)

  4. วางแผน และปฏิบัติงานในการย้ายฝากตัวอ่อนสัตว์ทดลอง (Embryo transfer)

  5. ควบคุมสภาพแวดล้อมในการเลี้ยงสัตว์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องตามเกณฑ์ที่ศูนย์ฯ กำหนด 

  6. ปฏิบัติงานวิจัยเพื่อพัฒนางานด้านการเก็บรักษาสายพันธุ์สัตว์ทดลอง 

  7. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  23,440 บาท

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02 441 9342 ต่อ 103
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :