รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักปฏิบัติการวิจัย (-)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณ)
 • สังกัด :
  สถาบันโภชนาการ
 • ปฏิบัติงาน :
  กลุ่มวิชาการและวิจัยด้านอาหารและโภชนาการ(หน่วยมนุษยโภชนาการ)
 • เปิดรับสมัคร :
  3 สิงหาคม 2565
 • ปิดรับสมัคร :
  31 สิงหาคม 2565
 • ประกาศรายชื่อ :
  5 กันยายน 2565
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาโท
 • ประสบการณ์ :
  หากมีประสบการณ์ในการวิจัยหรือการใช้เทคโนโลยีทางโอมิกส์ (omics) และการพัฒนาวิธีการวิเคราะห์ ( method validation) ด้วยเครื่อง LC/MS/MS high resolution จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  ๑.  สำเร็จการศึกษาปริญญาโท  

  ๒. เพศหญิง / ชาย (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้นมาแล้ว)

  ๓. มีความรู้และความเชี่ยวชาญในด้านการใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์เพื่อการวิเคราะห์สารสำคัญในตัวอย่างอาหารและตัวอย่างชีวภาพ (Biological sample)

  • สามารถวิเคราะห์สารทั้ง targeted และ untargeted ด้วยเทคนิค High resolution LC./MS/MS ได้
  • สามารถทำงานภายใต้ความกดดันและงานที่ใช้ระยะเวลาที่กระชั้นชิดได้
  • สามารถทำงานเป็นทีม รับฟังความคิดเห็น และมีทักษะการแก้ปัญหาและการคิดเชิงวิพากษ์ (problem solving and critical thinking skill)
  • มีความรู้ในการจัดทำเอกสารและการขอประเมินตามมาตรฐาน International Organization for Standardization (ISO) ที่เกี่ยวข้องกับห้องปฏิบัติการ เช่น ISO17025 15189,15190, 22870 เป็นต้น
  • สามารถทำงานและเรียนรู้ได้ด้วยตัวเอง มีทักษะในการประยุกต์ความรู้และนำมาใช้ในสภาวะที่เครื่องมือและอุปกรณ์มีจำกัด
  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดีและรู้จักคำศัพท์ที่ใช้ในห้องปฏิบัติการและงานทางวิทยาศาสตร์และบันทึกกการประชุม เป็นภาษาอังกฤษได้
  • เป็นผู้ที่ชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และค้นคว้าข้อมูลในด้านเทคโนโลยีในการวิเคราะห์ให้เป็นปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ
  • สามารถเขียนขอทุนหรือเขียนบทความทางวิชาการได้

  ๔. หากมีประสบการณ์ในการวิจัยหรือการใช้เทคโนโลยีทางโอมิกส์ (omics) และการพัฒนาวิธีการวิเคราะห์ ( method validation) ด้วยเครื่อง LC/MS/MS high resolution จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

  ๕. มีทักษะในการอ่านและเขียนภาษาอังกฤษในเกณฑ์ดีจะพิจารณาเป็นพิเศษ และมีผลคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ ที่มี 

       ระยะเวลาไม่เกิน ๒ ปี  ดังต่อไปนี้

  1. IELTS (Academic Module) คะแนนไม่ต่ำกว่า ๔ หรือ
  2. TOEFL IBT คะแนนไม่ต่ำกว่า ๔๐ คะแนน หรือ
  3. TOEFL ITP คะแนนไม่ต่ำกว่า ๔๓๓ คะแนน หรือ
  4. TOEFL CBT คะแนนไม่ต่ำากว่า ๑๒๐ คะแนน หรือ
  5. TOEIC คะแนนไม่ต่ำกว่า ๕๐๐ คะแนน หรือ
  6. MU GRAD Test คะแนนไม่ต่ำกว่า ๔๘ คะแนน หรือ
  7. MU - ELT คะแนนไม่ต่ำกว่า ๗๐ คะแนน

  ๖. มีความชำนาญในการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft Office (โดยเฉพาะอย่างยิ่ง word และ excel) ในระดับดี สามารถใช้ statistic software ในระดับดี และ data visualization program such as power bi, Tableau , zoho analytics เป็นอย่างดี

  ๗. มีความรับผิดชอบสูง มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีใจรักการเรียนรู้ และกระตือรือร้นในการทำงาน

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  4
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  40
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  433
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  120
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  500
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  48
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  ๑. ใช้เครื่องมือซึ่งเป็นเทคโนโลยีการวิเคราะห์ biomarker สมัยใหม่ได้เป็นอย่างดี ได้แก่ HPLC, LC/MS-MS, GC/MS, ELISA, bioluminescence และ omics technology

  ๒. ปรับปรุงและพัฒนาวิธีใหม่ในการวิเคราะห์ biomarkers โดยใช้เครื่องมือทันสมัย ในตัวอย่างทางชีวภาพ (biological  sample) เช่น เลือด น้ำลาย ปัสสาวะ เป็นต้น

  ๓. ควบคุมดูแลระบบการทำงานของเครื่องมือ

  ๔. ดูแลระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน ISO15189,15190,22870

  ๕. ปฏิบัติงานและบริหารจัดการงานในศูนย์นานาชาติเพื่อการวิจัยขั้นแนวหน้าด้านอาหารและโภชนาการตามหลักเกณฑ์มาตรฐานห้องปฏิบัติการ เพื่อควบคุมวิธีการที่ดีในการวิเคราะห์ biomarkers

  ๖. ประสานงานระหว่าง WHO และสถาบันโภชนาการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  ๗. รับผิดชอบโครงการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย

  ๘. สนับสนุนงานด้านอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

  ๙. จัดทำรายงาน เป็นตัวแทนเข้าประชุม และเสนอผลการดำเนินงานของศูนย์ประจำภูมิภาคฯ อย่างต่อเนื่อง

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบสัมภาษณ์ ภาษาไทยและอังกฤษ

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  ตามคุณวุฒิปริญญาโท  ๒๓,๔๔๐ บาท

 • หมายเหตุ :
  ขยายเวลารับสมัครเนื่องจากมีผู้สมัครจำนวนน้อย
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02 8002380 ต่อ 142 หรือ 084 1209499
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :