รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  อาจารย์ (อาจารย์ประจำหลักสูตรบัณฑิตศึกษา)
 • จำนวน :
  2 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย
 • สังกัด :
  วิทยาเขตกาญจนบุรี
 • ปฏิบัติงาน :
  อาจารย์ประจำหลักสูตรบัณฑิตศึกษา
 • เปิดรับสมัคร :
  27 กรกฎาคม 2565
 • ปิดรับสมัคร :
  31 สิงหาคม 2565
 • ประกาศรายชื่อ :
  16 กันยายน 2565
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาเอก
 • ประสบการณ์ :
  - มีผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง (ทั้งนี้ ผลงานทางวิชาการดังกล่าวต้องไม่เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์) - มีศักยภาพในการสร้างความร่วมมือในระดับชาติและนานาชาติ
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  1. เพศหญิงหรือชาย (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วหรือได้รับการยกเว้น)
  2. ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกจากสถาบันการศึกษาจากต่างประเทศในสาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี หรือ วิศวกรรมศาสตร์ หรือผู้สมัครที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกจากสถาบันการศึกษาในประเทศไทย ต้องมีประสบการณ์การวิจัยในการศึกษาระดับปริญญาเอก (Doctoral Research) หรือการทำวิจัยหลังปริญญาเอก (Postdoctoral Fellowship) จากต่างประเทศ
  3. มีความสามารถในการสอนและถ่ายทอดความรู้เป็นอย่างดี และสามารถสอนเป็นภาษาอังกฤษ
  4. หากมีประสบการณ์ดังต่อไปนี้
  • มีผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง (ทั้งนี้ ผลงานทางวิชาการดังกล่าวต้องไม่เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์)
  • มีศักยภาพในการสร้างความร่วมมือในระดับชาติและนานาชาติ
  1. สามารถปฏิบัติงานเต็มเวลาที่วิทยาเขตกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยมหิดล
  2. มีสุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัวหรือโรคติดต่อร้ายแรง

   

   

   

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  6
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  79
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  550
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  213
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  80
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  • ปฏิบัติหน้าที่การสอนด้านวิชาการ ในสาขาวิชาตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น การร่างหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษาสาขาเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน เศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy,BCG) รวมถึงปฏิบัติหน้าที่ที่ปรึกษาให้แก่นักศึกษา ให้คำปรึกษาด้านวิชาการ  ด้านกิจกรรมต่างๆ
  • ปฏิบัติหน้าที่ด้านงานวิจัยทางวิชาการที่สามารถนำไปสู่การประยุกต์ไปใช้ประโยชน์ได้จริง
  • ปฏิบัติหน้าที่ด้านงานเพื่อสังคมแก่หน่วยงานภายนอกสถาบัน โดยสร้างชื่อเสียง เกียรติยศและ/หรือรายได้ให้แก่สถานบัน
  • ปฏิบัติภารกิจต่างๆหรือภารกิจที่ได้รับมอบหมายด้วยความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :
  • ทดสอบความรู้ความสามารถด้านการสอนในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
  • สอบสัมภาษณ์
  • คณะกรรมการอาจมีการเปลี่ยนแปลงวิธีการคัดเลือกได้ตามความเหมาะสม
 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :
  • ตำแหน่งอาจารย์ อัตราเงินเดือน   ๓๒,๔๕๐ บาท   
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ/กองทุนประกันสังคม/สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล
  • สิทธิ์การรักษาพยาบาลพนักงานมหาวิทยาลัย / การตรวจสุขภาพประจำปี
  • ห้องพักบุคลากรของวิทยาเขตกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยมหิดล
 • หมายเหตุ :
  https://old-ka.mahidol.ac.th/th_older/news/newsFILE/20220804135943_3.pdf
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  0822521583
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :