รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  อาจารย์ (เทคโนโลยีการอาหาร)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย
 • สังกัด :
  วิทยาเขตกาญจนบุรี
 • ปฏิบัติงาน :
  สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
 • เปิดรับสมัคร :
  27 กรกฎาคม 2565
 • ปิดรับสมัคร :
  31 สิงหาคม 2565
 • ประกาศรายชื่อ :
  16 กันยายน 2565
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาเอก
 • ประสบการณ์ :
  -
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  1. เพศหญิงหรือเพศชาย  (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วหรือได้รับการยกเว้น)
  2. สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีด้านเทคโนโลยีการอาหาร หรือด้านวิทยาศาสตร์การอาหาร หรือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร หรือด้านอุตสาหกรรมเกษตร ด้านวิศวกรรมอาหารและหรือด้านอื่นที่เกี่ยวข้อง
  3. สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก หรือกำลังศึกษาระดับปริญญาเอกในสาขาที่เกี่ยวข้อง เน้นด้านการแปรรูปอาหาร วิศวกรรมอาหาร  หรือความปลอดภัยทางอาหาร
  4. หากมีความถนัดสอนด้านการแปรรูปอาหาร วิศวกรรมอาหาร  หรือความปลอดภัยทางอาหาร

  และมีประสพการณ์การทำงานด้านการสอนระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า มีความสามารถในการใช้เครื่องมือวิจัยที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารหรือที่เกี่ยวข้องมาก่อน หรือทำงานในสายงานที่เกี่ยวข้องมาก่อน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

  1. สามารถปฏิบัติงานประจำเต็มเวลาที่มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี
  2. สามารถทำวิจัยทางด้านที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารได้ หากมีงานวิจัยที่ไม่เกี่ยวกับวิทยานิพนธ์ ที่ได้รับตีพิมพ์ในฐานข้อมูลที่ กพอ. ยอมรับจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  6
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  79
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  550
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  213
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  80
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  • ด้านการเรียนการสอน
  • ด้านบริการวิชาการและวิจัย
  • ด้านอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :
  • ทดสอบความรู้ความสามารถด้านการสอน (๑๕ นาที)
  • สอบสัมภาษณ์ (๑๕ นาที)
  • คณะกรรมการอาจมีการเปลี่ยนแปลงวิธีการคัดเลือกได้ตามความเหมาะสม
 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :
  • ตำแหน่งอาจารย์ อัตราเงินเดือน   ๓๒,๔๕๐ บาท   
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ/กองทุนประกันสังคม/สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล
  • สิทธิ์การรักษาพยาบาลพนักงานมหาวิทยาลัย / การตรวจสุขภาพประจำปี
  • ห้องพักบุคลากรของวิทยาเขตกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยมหิดล
 • หมายเหตุ :
  https://old-ka.mahidol.ac.th/th_older/news/newsFILE/20220804135742_2.pdf
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  0822521583
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :