รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักนิเทศศิลป์ (งานวิเทศสัมพันธ์และสื่อสาร)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  วิทยาเขตกาญจนบุรี
 • ปฏิบัติงาน :
  งานวิเทศสัมพันธ์และสื่อสาร
 • เปิดรับสมัคร :
  27 กรกฎาคม 2565
 • ปิดรับสมัคร :
  31 สิงหาคม 2565
 • ประกาศรายชื่อ :
  16 กันยายน 2565
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  -
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  1. เพศหญิงหรือเพศชาย  (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วหรือได้รับการยกเว้น)
  2. สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี เช่น การออกแบบ/การสร้างสรรค์ผลิตสื่อ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  3. มีความสามารถ ฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษในระดับดี
  4.  มีความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์
  5. มีความรู้ด้านเทคโนโยีสารสนเทศ การใช้อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  หน้าที่หลัก/ภาระสำคัญของงานโดยสรุป

                          ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกแบบนิเทศศิลป์ โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เช่น การออกแบบกราฟฟิค ภาพประกอบ สื่อเอกลักษณ์/สัญลักษณ์ทางการค้าและประชาสัมพันธ์ การออกแบบป้ายสัญลักษณ์การออกแบบและวางรูปแบบ  Layout ของหนังสือ เอกสารประชาสัมพันธ์ โปสเตอร์ หนังสือ วารสาร สูจิบัติ ฯลฯ การออกแบบนิทรรศการ การออกแบบโครงร่างและองค์ประกอบภาพของสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Website Designer) การออกแบบสื่อมัลติมีเดีย และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยงข้อง

  หน้าที่ที่รับผิดชอบ

  1. ปฏิบัติงานด้านออกแบบและพัฒนาสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ (Online Learning)
  2. ปฏิบัติงานด้านจัดสร้างบทเรียนออนไลน์
  3. ปฏิบัติงานด้านออกแบบสื่อ Infographic ทุกประเภท รวมถึงการผลิตและสร้างสรรค์สื่อ Digital Media และ Multimedia ที่สร้างสรรค์
  4. บันทึกภาพกิจกรรมภาพนิ่งและวีดีโอ งานต่างๆที่วิทยาเขตกาญจนบุรีจัดหรือมีส่วนร่วม
  5. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  • สอบข้อเขียน สอบปฏิบัติ
  • สัมภาษณ์
  • คณะกรรมการอาจมีการเปลี่ยนแปลงวิธีการคัดเลือกได้ตามความเหมาะสม
 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  เงินเดือน 20,090 บาท

  กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

  ตรวจสุขภาพประจำปี

  ประกันสังคม

 • หมายเหตุ :
  https://old-ka.mahidol.ac.th/th_older/news/newsFILE/20220804135511_1.pdf
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  0822521583
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :