รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  อาจารย์
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณ)
 • สังกัด :
  สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล
 • ปฏิบัติงาน :
 • เปิดรับสมัคร :
  8 สิงหาคม 2565
 • ปิดรับสมัคร :
  8 กันยายน 2565
 • ประกาศรายชื่อ :
  12 กันยายน 2565
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาเอก
 • ประสบการณ์ :
  หากมีความรู้ความชำนาญในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยของสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุลหรือมีประสบการณ์การทำวิจัยหลังปริญญาเอก (Postdoc fellowship) จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  ๑. เพศชาย/หญิง (ถ้าเป็นเพศชายต้องพ้นภาระผูกพันทางทหารแล้ว)

  ๒. ได้รับคุณวุฒิปริญญาเอก สาขา Synthetic Biology หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะสาขาที่มีพื้นฐานทางชีววิทยาระดับโมเลกุล/ชีวเคมี จากสถาบันที่ ก.พ. หรือ กระทรวง อว. รับรอง

  ๓. มีความสามารถและทักษะทางการทำวิจัยที่ดี

  ๔. ต้องมีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีค่าควอไทล์ระดับ ๑ (Q๑) โดยเป็นผู้ประพันธ์อันดับแรก (First author) หรือ ผู้ประพันธ์บรรณกิจ (Corresponding author) อย่างน้อย ๑ เรื่อง

  ๕. มีความสามารถและมีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายได้ดี และมีเจตคติที่ดีต่อการทำงานเป็นทีม

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  6
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  79
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  550
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  213
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  80
  ผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี โดยนับจากวันที่สอบถึงวันที่ปิดรับสมัครงาน
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  ๑. รับผิดชอบงานด้านการเรียนการสอนในหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาพันธุศาสตร์ระดับโมเลกุลและพันธุวิศวกรรมศาสตร์ (นานาชาติ)

  ๒. ปฏิบัติหน้าที่การวิจัยและะสร้างผลงานวิจัยภายใต้พันธกิจของสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุลด้านสร้างความเป็นเลิศด้านการวิจัยพื้นฐาน และประยุกต์ เพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และพัฒนาสู่นวัตกรรม ที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยและสังคมโลก

  ๓. รับผิดชอบงานบริการวิชาการของหลักสูตรและของสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล ภายใต้พันธกิจของสถาบันฯ ด้านความเป็นเลิศด้านบริการวิชาการ ที่สามารถสร้างรายได้อย่างยั่งยืนและตอบสนองความต้องการของผู้ใช้และสังคม

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  ๑. พิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นจากเอกสารการสมัคร

  ๒. สอบสัมภาษณ์ 

  ๓. สัมมนาพิเศษ

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  ตามคุณวุฒิปริญญาเอก : ๓๒,๔๕๐ บาท

  สวัสดิการ : มีประกันสังคม เงินเลื่อนขั้นประจำปี ค่ารักษาพยาบาล  ๒๐,๐๐๐.-/ปี

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  ติดต่อสอบถาม นางสาวณัฐนรี คล้ำพงษ์ ๐๒ ๔๔๑ ๑๐๑๔ E-mail nutnaree.clo@mahidol.ac.th
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :