รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  ผู้ปฏิบัติงานบริหาร (รับเฉพาะเพศหญิง)
 • จำนวน :
  3 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
 • ปฏิบัติงาน :
  ฝ่ายการพยาบาล อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์
 • เปิดรับสมัคร :
  10 สิงหาคม 2565
 • ปิดรับสมัคร :
  24 สิงหาคม 2565
 • ประกาศรายชื่อ :
  9 กันยายน 2565
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
 • ประสบการณ์ :
  -
 • อายุไม่เกิน :
  30 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  • เพศหญิง อายุ 18 - 30 ปี บุคลิกภาพดี
  • คุณวุฒิ ปวส. ทุกสาขา  
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft office และอุปกรณ์สำนักงานต่างๆ ได้ดี
  • มีมนุษยสัมพันธ์และประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ได้ดี  
  • สามารถขึ้นเวร วันเสาร์-อาทิตย์ และปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
   ไม่ใช้ผลการทดสอบ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  • ต้อนรับ แนะนำ อำนวยความสะดวก และช่วยประสานงานให้แก่ผู้ป่วยและญาติ  
  • รับโทรศัพท์และติดต่อสื่อสาร เพื่อประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ  
  • ขอรถนั่ง /นอน ในการบริการผู้ป่วยระหว่างหน่วยงาน โดยโทรศัพท์และคอมพิวเตอร์  
  • รับ-ส่ง เอกสารภายในและภายนอกหน่วยงาน  
  • ช่วยพยาบาลบันทึกสัญญาณชีพ น้ำหนักส่วนสูง ระดับความปวดในแบบฟอร์ม  
  • เบิก-รับ /ซื้อยา อุปกรณ์การแพทย์ นม และอาหารเสริม  
  • ส่งสิ่งส่งตรวจและเอกสารไปยังแผนกต่างๆ รวมถึงการติดตามผลของชิ้นงานนั้นๆ  
  • บันทึกข้อมูลผู้ป่วยในสมุดทะเบียนและคอมพิวเตอร์  
  • เบิก/แลก และจัดเก็บเครื่องมือเครื่องใช้เวชภัณฑ์ทางการแพทย์ ยา น้ำยา และผ้าต่างๆ ให้พร้อมใช้  
  • ส่งซ่อมครุภัณฑ์สำนักงาน งานบ้านที่ชำรุด พร้อมติดตามผล และบันทึกข้อมูลในทะเบียนประวัติ  
  • ปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย  
  • เข้าร่วมกิจกรรมด้านทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมที่มีในหน่วยงาน/องค์กร  
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :
  • สอบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้แก่ Word , Excel
  • สอบสัมภาษณ์
  • สอบการปฏิบัติงาน 3 วัน
 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :
  • เงินเดือนคุณวุฒิ ปวส. 15,400 บาท

  สิทธิประโยชน์และสวัสดิการ

  • ค่ารักษาพยาบาล (ตนเองและครอบครัว) และ สวัสดิการยืดหยุ่น (Flexible Benefit)
  • ประกันสังคม (รพ.รามาธิบดี)  
  • ตรวจสุขภาพประจำปี  
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ  
  • สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล  
  • สินเชื่อที่อยู่อาศัย อัตราดอกเบี้ยพิเศษกับสถาบันการเงิน  
  • ค่าเล่าเรียนบุตร / ทุนการศึกษาบุตร  
  • โอกาสเรียนรู้และพัฒนา / ศึกษาต่อ  
  • วันหยุดพักผ่อนประจำปี 10 วัน / ปี (สะสมได้)  
  • ศูนย์กีฬารามาธิบดีสำหรับบุคลากร  
  • รถบริการรับส่งสถานีรถไฟฟ้า  
  • เงินโบนัสประจำปี (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ)  
 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  0926044455 , 02-201-2585 ต่อ 146-148 ,153-154
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :