รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้
 • สังกัด :
  คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
 • ปฏิบัติงาน :
  งานกายภาพและสิ่งแวดล้อม สำนักงานคณบดี
 • เปิดรับสมัคร :
  9 สิงหาคม 2565
 • ปิดรับสมัคร :
  31 สิงหาคม 2565
 • ประกาศรายชื่อ :
  2 กันยายน 2565
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  ไม่จำเป็น
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  1. คุณวุฒิปริญญาตรี สาขาทางการบริหาร หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  2. อายุไม่เกิน 35 ปี ณ วันที่สมัคร
  3. ไม่จำกัดเพศ
  4. ถ้าเป็นชายต้องผ่านหรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหารแล้ว
  5. สามารถใช้งานโปรแกรม MS Office ได้เป็นอย่างดี
  6. มีมนุษยสัมพันธ์ดี รักงานบริการ มีความสุภาพ และรู้จักวิธีการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้งานใหม่ ๆ มีความคิดสร้างสรรค์เชิงบวก ตรงต่อเวลา มีทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงาน สามารถติดต่อประสานงานและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
   ไม่ใช้ผลการทดสอบ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. ร่าง พิมพ์เอกสาร โต้ตอบต่าง ๆ
  2. เวียนแจ้งเอกสารให้กับหน่วยงานต่าง ๆ 
  3. จัดทำรายงานการประชุมหน่วยงาน ประชุมพลังงาน ศูนย์วิจัยโรคเขตร้อนกาญจนบุรี และรายงานการประชุมกิจกรรมต่าง ๆ ภายในคณะฯ
  4. จัดแฟ้มเอกสารของหน่วยงาน
  5. ประสานงานกับหน่วยงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
  6. ตรวจสอบความถูกต้องของปริมาณการใช้กระแสไฟฟ้า และน้ำประปาของหน่วยงานที่เช่าพื้นที่ราชพัสดุ เป็นประจำทุกเดือน
  7. จัดทำสรุปซ่อมบำรุงออนไลน์ส่งโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อนเป็นประจำทุกเดือน
  8. ดูแลเอกสาร ผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
  9. ปรับปรุง Website/Intranet ของงาน
  10. จัดทำเอกสารการต่อสัญญาจ้าง การเปลี่ยนตำแหน่ง ของบุคลากรภายในหน่วยงาน
  11. การเบิกจ่ายวัสดุส่วนกลางของงาน
  12. รวบรวมข้อมูล พร้อมจัดทำรูปเล่มรายงานมหาวิทยาลัยเชิงนิเวศส่งมหาวิทยาลัยมหิดลและส่งผ่านทางระบบ Internet เป็นประจำทุกเดือน
  13. รวบรวมข้อมูลการใช้พลังงานของคณะฯส่งกระทรวงพลังงาน โครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการในระบบ E-Report เป็นประจำทุกเดือน
  14. รวบรวมข้อมูล พร้อมจัดทำรายงานการใช้พลังงานของคณะฯด้านการใช้ไฟฟ้า ประปา  กระดาษ น้ำมันส่งมหาวิทยาลัยมหิดลเป็นประจำทุกเดือน
  15. รวบรวมข้อมูลสถิติการบำบัดน้ำเสียของคณะฯส่งสำนักงานเขตในระบบ E-Report และมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประจำทุกเดือน
  16. จัดทำรายงาน SDGs ส่งกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
  17. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์, สอบสัมภาษณ์       

  *คณะกรรมการจะพิจารณาคัดเลือกคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครตามเอกสารแนบในระบบ เพื่อเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก           

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  อัตราเงินเดือน   15,000 บาท               

  การรักษาพยาบาลสิทธิกองทุนประกันสังคม  

  สวัสดิการต่าง ๆ สำหรับบุคลากรภายในคณะฯ

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  08 9811 1402 ชุลีพร รัมยะรังสิ
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ