รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  ช่างเทคนิค
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานวิทยาลัย
 • สังกัด :
  วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
 • ปฏิบัติงาน :
  ปฏิบัติงาน ณ อาคารเตรียมอุดมดนตรี
 • เปิดรับสมัคร :
  10 สิงหาคม 2565
 • ปิดรับสมัคร :
  26 สิงหาคม 2565
 • ประกาศรายชื่อ :
  29 สิงหาคม 2565
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
 • ประสบการณ์ :
  0-2
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  • เพศชายและพ้นพันธะทางทหารแล้ว
  • วุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาไฟฟ้า,เครื่องกล,ก่อสร้าง/โยธา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีอายุ ๒๐ - ๓๕ ปี
  • มีความรู้ความสามารถในงานช่างเทคนิคอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
  • มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
  •  มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาและคอมพิวเตอร์ Microsoft Office  อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
  • มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ AutoCAD จะรับพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
  • สามารถทำงานเป็นกะได้
  • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
   ไม่ใช้ผลการทดสอบ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  ปฏิบัติงานช่างเทคนิคต่างๆ  โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง  เช่น  สร้าง  ซ่อม  ประกอบ  ดัดแปลง ติดตั้ง และบำรุงรักษาเครื่องจักร  เครื่องยนต์  เครื่องมือเครื่องใช้เกี่ยวกับโลหะและไฟฟ้า คุมการทำงานของเครื่องจักร เครื่องยนต์ จัดเก็บ รักษา เบิกจ่ายเครื่องมือเครื่องใช้และวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  อัตราเงินเดือน: อัตราแรกบรรจุ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  ๑๕,๔๐๐ บาท   (หากมีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้องตามตำแหน่งที่รับ อาจได้รับการพิจารณาเพิ่มค่าประสบการณ์)

  สวัสดิการ : 

  1. ประกันสังคม

  2.ประกันสุขภาพแบบกลุ่ม

  3. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

  4. สหกรณ์มหาวิทยาลัยมหิดล

  5. อื่นๆ
   

 • หมายเหตุ :
  หรือส่งประวัติที่ E-mail : msmu.mahidol@gmail.com
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-800-2525 ต่อ 1131 หรือ 088-883-6847
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ