รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิจัย
 • จำนวน :
  2 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณ)
 • สังกัด :
  สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล
 • ปฏิบัติงาน :
 • เปิดรับสมัคร :
  11 สิงหาคม 2565
 • ปิดรับสมัคร :
  13 กันยายน 2565
 • ประกาศรายชื่อ :
  16 กันยายน 2565
 • วันที่นัดหมาย :
  21 กันยายน 2565
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาเอก
 • ประสบการณ์ :
  หากมีความรู้ความชำนาญในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยของสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุลจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

         ๑. เพศชาย/หญิง (ถ้าเป็นเพศชายต้องพ้นภาระผูกพันทางทหารแล้ว)

         ๒. ได้รับคุณวุฒิปริญญาเอก ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะสาขาที่มีพื้นฐานทางชีววิทยาระดับโมเลกุล/ชีวเคมี จากสถาบันที่ ก.พ. หรือ กระทรวง อว. รับรอง

         ๓. มีความสามารถและทักษะทางการทำวิจัยที่ดี

         ๔. ต้องมีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ โดยเป็นผู้ประพันธ์อันดับแรก (First author) หรือ ผู้ประพันธ์บรรณกิจ (Corresponding author) อย่างน้อย ๑ เรื่อง

         ๕. มีสามารถและมีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายได้ดี และมีเจตคติที่ดีต่อการทำงานเป็นทีม

         ๖. หากมีความรู้ความชำนาญในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยของสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุลจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

          ๗. มีผลทดสอบภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ตามกำหนดของมหาวิทยาลัยมหิดลในวันที่ยื่นใบสมัคร (ผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษมีอายุไม่เกิน ๒ ปี นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร) โดย

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  6
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  79
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  550
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  213
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  80
  ผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี โดยนับจากวันที่สอบถึงวันที่ปิดรับสมัครงาน
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

        ๑. ปฏิบัติหน้าที่การวิจัย ค้นคว้า และเผยแพร่ผลงานวิชาการในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ

        ๒. ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม และชุมชน

        ๓. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

         ๑. พิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นจากเอกสารการสมัคร

         ๒. สอบสัมภาษณ์ 

         ๓. สัมมนาพิเศษ

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  ตามคุณวุฒิปริญญาเอก : ๓๒,๔๕๐ บาท

  สวัสดิการ : มีประกันสังคม เงินเลื่อนขั้นประจำปี ค่ารักษาพยาบาล  ๒๐,๐๐๐.-/ปี

   

   

  หมายเหตุ : ผู้สมัครที่กรอกใบสมัครลงในระบบ e-Recruitment Online ให้ตรวจสอบการแนบเอกสารหลักฐาน (รับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ) เป็น PDF file มาให้ถูกต้องครบถ้วน หากไม่ปรากฎหรือขาดเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครจะไม่รับพิจารณา

   

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  ติดต่อสอบถาม นางสาวณัฐนรี คล้ำพงษ์ ๐๒ ๔๔๑ ๑๐๑๔ E-mail nutnaree.clo@mahidol.ac.th
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :