รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักเทคนิคการแพทย์
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
 • ปฏิบัติงาน :
  ห้องปฏิบัติการภูมิคุ้มกันวิทยา สาขาวิชาพยาธิวิทยาคลินิก ภาควิชาพยาธิวิทยา
 • เปิดรับสมัคร :
  15 สิงหาคม 2565
 • ปิดรับสมัคร :
  31 สิงหาคม 2565
 • ประกาศรายชื่อ :
  30 กันยายน 2565
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ :
  ด้านเครื่อง Flow cytometry อย่างน้อย 1 ปี และเครื่อง Real time PCR
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี/ปริญญาโท  สาขาเทคนิคการแพทย์  และมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ในระดับดี
  • สามารถใช้ภาษาอังกฤษ (ฟัง – พูด – อ่าน – เขียน) ในระดับดี ขึ้นไป
  • มีประสบการณ์ด้านเครื่อง Flow cytometry อย่างน้อย 1 ปี และเครื่อง Real time PCR

  หากสามารถหรือเคยใช้เครื่อง BD FACSLyricTM Flow cytometry จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
  ผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี โดยนับจากวันที่สอบถึงวันที่ปิดรับสมัครงาน
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  งานด้านบริการ

  • งานบริการการทดสอบที่ใช้เครื่อง Flow cytometry และ เครื่อง Real time PCR
  • งานคิดค้นการทดสอบเพื่อเปิดบริการการทดสอบใหม่  โดยใช้เครื่อง Flow cytometry และ เครื่อง Real time PCR เป็นหลัก
  • ให้คำแนะนำและคำปรึกษาในการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการแก่เจ้าหน้าที่ รวมถึงหน่วยงานภายในและภายนอกคณะฯ โดยเฉพาะเครื่อง Flow cytometry และ เครื่อง Real time PCR
  • ดูแล สั่ง จัดเก็บ น้ำยาที่เกี่ยวข้องกับเครื่อง Flow cytometry และ เครื่อง Real time PCR
  • งานบริการตรวจแอนติบอดีต่อไวรัสด้วยเครื่อง LIAISION รวงมทั้งแอนติบอดีอื่นที่ได้รับมอบหมา

  งานด้านการเรียนการสอน

  • สอนภาคปฏิบัติ  รวมถึงการดูแลการฝึกปฏิบัติงานแก่นักศึกษาหลักสูตรต่าง ๆ ของคณะฯ ได้แก่ หลักสูตรแพทย์ประจำบ้านพยาธิคลินิก หลักสูตรมหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  และแพทย์ต่อยอด
  • สอนภาคทฤษฎีตามที่ได้รับมอบหมาย

  งานวิจัย

  • ศึกษาวิจัย และ/หรือ มีส่วนร่วมในการวิจัยกับอาจารย์ และ/หรือ อาจารย์แพทย์ โดยใช้เครื่อง Flow cytometry และ เครื่อง Real time PCR เพื่อให้การทดสอบพัฒนา
  • สามารถร่วมช่วยเขียนขอทุนและเขียนขอจริยธรรมในคน เพื่อให้เกิดงานวิจัย โดยใช้เครื่อง Flow cytometry และ เครื่อง Real time PCR
  • เป็นผู้ช่วยวิจัยในงานที่หน่วยภูมิคุ้มกัน มีส่วนร่วม

  งานอื่นๆ

  • เป็นกรรมการ/อนุกรรมการ ในคณะทำงานต่าง ๆ ของคณะฯ หรือหน่วยงาน ตามที่ได้รับมอบหมาย
  • ดูแล ปรับปรุงระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ
  • บริหารจัดการ งานภายในห้องปฏิบัติการ
  • งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :
  • คณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกฯ พิจารณาคัดกรองผู้สมัครที่มีความเหมาะสมกับตำแหน่ง
  • การสอบคัดเลือก
   • สอบสัมภาษณ์
   • สอบการปฏิบัติ 3 วัน
 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  เงินเดือน 

  คุณวุฒิ ปริญญาตรี                                     20,090  บาท

  คุณวุฒิ ปริญาโท                                        23,440  บาท

  เงินเพิ่มพิเศษ (ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์)           1,000  บาท

  เงิน พ.ต.ส.                                                1,000  บาท

  (หากมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง อาจได้รับการพิจารณาเพิ่มเงินเดือนตามหลักเกณฑ์ของคณะฯ)

   

  สวัสดิการและสิทธิประโยชน์

  • ค่ารักษาพยาบาล (ตนเองและครอบครัว) และ สวัสดิการยืดหยุ่น (Flexible Benefit)
  • ประกันสังคม (รพ.รามาธิบดี)
  • ตรวจสุขภาพประจำปี
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล
  • สินเชื่อที่อยู่อาศัย อัตราดอกเบี้ยพิเศษกับสถาบันการเงิน
  • ค่าเล่าเรียนบุตร / ทุนการศึกษาบุตร
  • โอกาสเรียนรู้และพัฒนา / ศึกษาต่อ
  • วันหยุดพักผ่อนประจำปี 10 วัน / ปี (สะสมได้)
  • ศูนย์กีฬารามาธิบดีสำหรับบุคลากร
  • รถบริการรับส่งสถานีรถไฟฟ้า
  • เงินโบนัสประจำปี (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ)
 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02 201 2585 ต่อ 154
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ