รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ปฏิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
 • ปฏิบัติงาน :
  หน่วยพัฒนาและสนับสนุนเทคโนโลยีสารสนเทศ งานบริหารทั่วไป สำนักงานคณบดี
 • เปิดรับสมัคร :
  11 สิงหาคม 2565
 • ปิดรับสมัคร :
  16 กันยายน 2565
 • ประกาศรายชื่อ :
  26 กันยายน 2565
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  ประสบการณ์ในการทำโครงการ หรือโครงการจบการศึกษาทางด้านการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันที่เชื่อมต่อกับระบบฐานข้อมูล
 • อายุไม่เกิน :
  ไม่จำกัดอายุ
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  คุณสมบัติของผู้สมัคร

  ๑. คุณวุฒิปริญญาตรีจากสถาบันที่ ก.พ. หรือ สกอ. รับรอง โดยสำเร็จการศึกษาด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ กรณีหากวุฒิการศึกษาในระดับต่าง ๆ ตามหลักสูตรการศึกษา ไม่อยู่ในเกณฑ์กำหนดของ ก.พ. ต้องมีหนังสือรับรองคุณวุฒิบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ และกำหนดอัตราเงินเดือนที่ควรได้รับ เป็นอำนาจหน้าที่ของ ก.พ.และสำนักงาน ก.พ.ตามนัยมาตรา ๘(๑๐) และมาตรา ๑๓(๑๑) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑

  ๒. เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน ๓๕ ปี สัญชาติไทย (หากเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น)

  ๓. มีประสบการณ์ในการทำโครงการ หรือโครงการจบการศึกษาทางด้านการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันที่เชื่อมต่อกับระบบฐานข้อมูล

  ๔. ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด โดยจะต้องได้คะแนน        ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนี่งดังนี้

  - IELTS (Academic Module)

  - TOEFL IBT (Internet Based)

  - TOEFL ITP

  - TOEFL CBT

  - TOEIC

  - MU GRAD Test ไม่ต่ำกว่า ๓๖ คะแนน หรือ

  - MU-ELT ไม่ตำกว่า ๕๖ คะแนน

  ๕. มีความสามารถพัฒนาซอฟต์แวร์และระบบสารสนเทศโดยใช้ภาษา PHP, ASP.NET, HTML, CSS และ JavaScript หรือภาษาที่ใช้การเขียนเว็บและโมบายแอปพลิเคชันอื่นที่เทียบเท่า ได้เป็นอย่างดี

  ๖. สามารถใช้งาน XML, JSON, MS Access, MySQL, MSSQL, SQL หรือเทียบเท่า ได้เป็นอย่างดี

  ๗. มีทักษะและความสามารถในการเขียนโปรแกรม Backend และ Frontend ได้เป็นอย่างดี

  ๘. มีทักษะและความสามารถในการทำงานด้าน Data Visualisation และ Dashboard

  ๙. หากมีความสามารถในการพัฒนา Mobile Application ร่วมด้วย จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

  กรณีการทดสอบภาษาอังกฤษไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด แต่เป็นไปตามเกณฑ์ดังต่อไปนี้ให้สามารถบรรจุและแต่งตั้งได้

                     เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยามหิดลที่สอบผ่านเกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษตามที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนดก่อนสำเร็จการศึกษามาแล้วไม่เกินสองปี นับแต่วันที่สำเร็จการศึกษาจนถึงวันที่ปิดรับสมัครสรรหาหรือคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สำหรับตำแหน่งประเภทสนับสนุน คุณวุฒิปริญญาตรี

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
  ผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี โดยนับจากวันที่สอบถึงวันที่ปิดรับสมัครงาน
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ

  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานวิทยาการคอมพิวเตอร์ โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือ   หลายอย่าง เช่น วิเคราะห์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาระบบสารสนเทศ ออกแบบและพัฒนาระบบฐานข้อมูล ออกแบบและพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันและระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร การออกแบบและพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร พัฒนาระบบงานโดยใช้เทคนิค Data Visualization และ Dashboard อัพเดตและปรับปรุงฟังก์ชันการทำงานของเว็บไซต์ และวิเคราะห์การเข้าถึงเว็บไซต์และระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร จัดทำรายงานทางด้านระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารระดับต่าง ๆ ฝึกอบรมการใช้งานซอฟต์แวร์และแอปพลิเคชันต่าง ๆ แก่บุคลากรภายในคณะและบุคคลกรภายนอก งานทางด้านซอฟต์แวร์อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  หลักเกณฑ์การสอบคัดเลือก : ๑) ภาคการสอบข้อเขียนประกอบด้วย

                                        - วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป

                                        - วิชาความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

                                     ๒) ภาคการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ประกอบด้วย

                                         - สอบสัมภาษณ์

                                        - ผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้องค์กรของคณะฯ

                                     ๓) มีผลคะแนนภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยมหิดล

                                     ๔) มติการพิจารณาของคณะกรรมการคัดเลือกถือเป็นอันสิ้นสุด

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  อัตราเงินเดือน : ปริญญาตรี ๒๐,๐๙๐ บาท

  สวัสดิการประกันสังคม

  สวัสดิการมหาวิทยาลัยมหิดล

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-8002840-60 ต่อ 1006-1110
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :